GRADBENO DOVOLJENJE

Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Dars d.d. izdalo gradbeno dovoljenje (GD) za gradnjo dela 3. razvojne osi-jug (HC), in sicer za gradnjo prvega dela (etapa 1 in etapa 2) v dolžini 5,052 km od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu-vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto. Zaradi obsežnosti dokumenta (114 strani) objavljamo izvršljivi del GD na tej povezavi (KLIKNI).

Javnost želimo seznaniti s ključnimi rešitvami, ki izhajajo iz GD in dokumentacije (študij, elaboratov), ki so njegov sestavni del in bodo vplivale (če bi do gradnje prišlo) na vse Novomeščane in dnevne migracije.

OPOMBA CI: Opozarjamo, da iz dokumentacije izhaja, da se s predvideno HC ne načrtuje prometna razbremenitev središča Novega mesta. V dokumentaciji je navedeno, da je za to predvidena gradnja zahodne obvoznice, s katero se povežejo državne ceste in s tem zagotovi prometna povezovalna cesta Šentjoška cesta. Zahodna obvoznica je predvidena kot dvopasovnica s štirimi izvennivojskimi križišči (priključek Brezje, priključek Podbreznik, priključek Brod in priključek Regrške košenice). Gre za poseben projekt Direkcije RS za ceste in MO NM, ki se ne izvaja v okviru gradnje 3. razvojne osi in zato tudi ni predmet izdanega gradbenega dovoljenja. 

Z gradbenim dovoljenjem je (med drugim) določeno, da zaradi gradnje HC ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih oseb. Škodo, ki bi nastala zaradi kršitev pravic in pravnih koristi teh oseb, trpi investitor. Ob tem opozarjamo, da bi intenzivna gradbena dela (približno 18 mesecev) potekala na območju ulic: Pod Trško goro,  Šmarješka cesta, Šentjernejska cesta, Velika Cikava, Na Lazu, Ulica Ivana Roba. Investitor je v dokumentaciji kot najbolj ogrožene določil le nekaj objektov, in sicer tiste, ki so v oddaljenosti do 10 m od intenzivnih gradbenih del. Predlagamo, da se za morebiten ogled objektov pred začetkom gradnje zaradi morebitnih kasnejših poškodb oziroma škode, ki bi nastala, obrnete na investitorja (Dars d.d.) Opozarjamo tudi na organizacijo skrbi za zaščito domačih živali, ki so občutljive na hrup in vibracije. Zaradi preusmeritve prometa, je pričakovan povečan promet na naslednjih lokacijah:

  • Ljubljanska cesta, Dolenje kamenje, Ždinja vas, Župnca, krožišče Bršljin;
  • Andrijaničeva cesta (od krožišča Bršljin do Zagrebške ceste-krožišče tabletka);
  • Levičnikova cesta (od Ločenskega križišča do križišča v Žabji vasi)
  • Otoška cesta (od AC priključka Kronovo do Šmarješke ceste);
  • Regionalna cesta od AC priključka Mirna peč do NM;
  • V mestu predvsem odsek Ljubljanske ceste od križišča s Seidlovo do Bršljina.
  • Izmenični promet bo vplival tudi na ulice: Šmarješka cesta, Pod Trško goro, Ločna, Smrečnikova, Ob težki vodi, Kandijska.

Na tej spletni strani lahko pridobite ključne informacije:

K informacijam smo dodali tudi naše pripombe in predloge.