Arhivi Kategorije: Aktualno

IZJAVA MINISTRICE ZA INFRASTRUKTURO

Sedanja ministrica za infrastrukturo ga. Alenka Bratušek, je na zaslišanju za ministrico dne 12. 1. 2023 na 14. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor člane odbora in s tem tudi javnost seznanila, da je gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3.razvojne osi, 1. in 2.etapa že izdano in da se čaka na pravnomočnost. Mi vemo, da to ni res. Gradbeno dovoljenje je bilo z našo uspešno tožbo odpravljeno. Če je odpravljeno, to pomeni, da ga ni več. V teku pa je ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Iz navedenega je moč zaključiti, da je ministrica povsem napačno informirana in da pred odborom in javnosti širi neresnice, kar potrjuje tudi članek na: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/za-juzni-del-tretje-razvojne-osi-ni-izdanega-gradbenega-dovoljenja (Izjava ministrice je na TV SLO 3, 12. 1. 2023, na 9:47 minuti).

DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI NISO PRAVNOMOČNI AKTI

Zasledili smo, da so raziskovalni novinarji spletnega portala OŠTRO dne 2. 2. 2023 razkrinkali netočno navajanje informacij glede možnosti sprememb že sprejetih državnih prostorskih načrtov, konkretno glede Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba). Ugotovili so, da je nepravilne informacije o tem javnosti plasiral spletni portal Moja Dolenjska.

Več o tem si lahko preberete na portalu Oštro: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/drzavni-prostorski-nacrti-niso-pravnomocni-akti

Komentar CI: Tudi v članku Portala OŠTRO je nekaj nepravilnosti glede uporabe veljavnih predpisov, ki za naš konkreten primer ne veljajo v celoti. A naša spletna stran ni namenjena pravnim razlagam. Vsekakor pa drži, da:

 • Uredba ni in ne more postati pravnomočna in
 • na podlagi ugotovljene nezakonitosti Uredbe ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja za gradnjo, ki je z njo predpisana.

Iz vsebin obeh portalov pa vsekakor lahko razberemo, da na ministrstvu še teče ponovni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi-jug 1. in 2. etapa na podlagi Uredbe in ni videti, da se bo kaj kmalu zaključil.

Odziv CI na izjave župana Macedonija v oddaji 24urZVEČER

V soočenju kandidatov za župane v oddaji 24urZvečer na POP TV dne 14. 11. 2022 je bilo s strani novomeškega župana Macedonija povedanih nekaj neresnic v zvezi z našo iniciativo in gradnjo tretje razvojne osi.

Na izjave župana smo se odzvali. Naš odziv je bil

– dne 16. 11. 2022 povzeto objavljen na spletni strani 24ur.com:

https://www.24ur.com/novice/dejstva/kdo-zavira-gradnjo-tretje-razvojne-osi-v-novem-mestu.html

– dne 17. 11. 2022 pa v celoti objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista v rubriki “Rezervirano za vas”.

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO TOŽBI

Upravno sodišče RS je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars d.d. za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak, hrup in zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Sporočilo o vloženi tožbi

Seznanjamo vas, da smo 6. 12. 2021 na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars d.d. dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste SKOZI ULICE naselja Novega mesta in NE MIMO Novega mesta, kot je to pogosto zavajajoče predstavljeno javnosti in medijem celo s strani novomeškega župana.

Za odsek pri Novem mestu izgubljen evropski denar

Izsek iz časopisa Delo z dne 24. 8. 2021: »Medtem ko se postopki gradnje premikajo na severnem delu tretje osi, gre počasneje na južnem kraku. Darsu še ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za okoli sto milijonov evrov vreden odsek okoli Novega mesta. Civilna iniciativa je bila namreč uspešna v tožbi na upravnem sodišču, na Darsu pa zdaj pravijo, da gradbeno dovoljenje za 5,5 kilometra dolgi odsek hitre ceste od priključka Novo mesto vzhod na dolenjski avtocesti do priključka Osredek od ministrstva za okolje in prostor pričakujejo v kratkem.

Za ta odsek so nameravali porabiti 40 milijonov evrov evropskih sredstev, a nanje v Darsu ne računajo več. Denar bi namreč morali počrpati do konca leta 2023, ko se iztečejo podaljški finančne perspektive 2014–2020. »Zato smo zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, tveganja zaradi morebitnega vlaganja pritožb civilnih iniciativ in podaljšanega roka izvedbe zaradi okoljevarstvenih zahtev ministrstvu za infrastrukturo predlagali kot nadomestni projekt severni del tretje razvojne osi, in sicer sklopa Gaberke in Jenina,« pravijo na Darsu in dodajajo, da financiranje novomeškega odseka ni ogroženo.
Na Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) so potrdili, da so denar, predviden za ta del tretje osi, z namenom zagotavljanja čimbolj učinkovitega črpanja evropskih kohezijskih sredstev prerazporedili na druge projekte. Odsek okoli Novega mesta pa bo mogoče umestiti v novo finančno sedemletko 2021–2027, še dodajajo.
«

»Od Osredka se tretja os nadaljuje v predor Gorjanci do Malin. SVRK je prejšnji teden odobril evropska sredstva za izdelavo dokumentacije za tretjo os priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Za osem milijonov evrov vreden projekt bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.«

Javna objava dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 18. 12. 2020 na spletni strani e-uprave objavilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.

Javna objava je dostopna tukaj. Dokumentacija je dostopna tukaj.

POMEMBNO ZA ŠIRŠO JAVNOST:

1. Povzetek Študije prometa v času gradnje hitre ceste – 3. razvojne osi-jug (od priključka AC NM-vzhod do Osredka – 5,5 km):

 • Čas gradnje: 48 oz. do 50 mesecev
 • Predlagani optimalni scenariji S5, S7, S9, ki naj bi zagotavljali izvajanje gradnje z najmanjšim vplivom na vsakdanje prometne razmere – skupna rešitev: popolna zapora AC priključka NM-vzhod (predvidena je nova gradnja priključka AC NM – vzhod na območju obstoječega priključka).
 • Na ravni celodnevnih prometnih obremenitev se bo promet preusmeril na tri AC priključke, in sicer: na priključek AC NM- zahod 50 %, AC Kronovo 38 %, in priključek AC Mirna peč 12 %. Zaradi take prerazporeditve prometa bo novomeško glavno cestno omrežje še dodatno obremenjeno in to: Ljubljanska cesta od priključka Karteljevo do krožišča v Bršljinu za 50%, Andrijaničeva cesta od krožišča v Bršljinu do krožišča tabletka do 50 %, Otoška cesta od Qlandije preko krožišča v Mačkovcu do priključka Kronovo do 40 %, Mirnopeška cesta od priključka Mirna peč do krožišča v Bučni vasi do 80 %. V mestnem delu pa Ljubljanska cesta od občine do Bršljina in Straške ceste do 25 %, poleg navedenega pa tudi Šmarješka cesta in nekatere lokalne ceste znotraj Novega mesta.

Opomba CI: V zaključku prometne študije (stran 57) so predlogi za izboljšanje prometnih razmer med gradnjo po scenarijih S5, S7 in S9, ki ne podajo nobene rešitve, ker ustrezne rešitve zaradi odstranitve obstoječega AC NM-vzhod in gradnje novega AC NM-vzhod, dejansko ni. Če bi se gradnja 3. osi-jug izvajala s priključkom pri Lešnici in z gradnjo novomeške vzhodne obvoznice (varianta V-vzhodna C), kot je bilo to predvideno tudi v OPN MONM 2009, bi se lahko izognili prometnemu kaosu, ki je prikazan v študiji in bo lahko sledil v realnosti.

2. Vplivno območje

Povzetek Poročila o vplivih na okolje: Skupni vplivi gradnje in obratovanja nove državne ceste in priključnih deviacij na življenje in zdravje ljudi (onesnaženost zraka, hrup ter vibracije) so ocenjeni kot veliki, a zaradi omilitvenih ukrepov (zaščitne ograje, mokrenje gradbišč, pasivna zaščita nekaterih stavb) –  nebistveni.

Seznam parcel (in seznam priloženih podatkov z metodologijo), na katere bodo segali vplivi (podatki Ministrstva za okolje in prostor):

3. Pripombe in priglasitev udeležbe

Pripombe na dokumentacijo lahko zainteresirana javnost (fizične in pravne osebe) posredujejo v roku 30 dni od objave javnega naznanila (od 18. 12. 2020 do 18. 1. 2021), v pisni obliki na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020.

V roku 30 dni od objave javnega naznanila, lahko priglasijo svojo udeležbo v postopek, pisno, na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020:

 • lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja,
 • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja,
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca,
 • lastnik nepremičnin in oseba s stalnim prebivališčem na vplivnem območju, prikazanem v poročilu o vplivih na okolje,
 • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi,
 • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali ohranjanje narave, poseben status in v skladu s predpisi izpolnjuje pogoje za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
 • civilna iniciativa v skladu z drugim in tretjim odstavkom 54. člena GZ.

EVROPSKA KOMISIJA UGOTAVLJA: CIVILNIM INICIATIVAM JE OMEJENA NJIHOVA PRAVICA DO DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA

Evropska komisija je naši državi poslala že tri uradne opomine (leta 2012, 2014, 2016), ker ta v zakonodaji (gradbeni/okoljski) ni zagotovila, da bi lahko civilne iniciative in nevladne organizacije imele dostop do upravnega sodišča, ne da bi morale predhodno sodelovati v upravnih postopkih. Komisija meni, da je zato civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam omejena njihova pravica do dostopa do pravnega varstva.

­­­­­­­­­­­­­Ker Slovenija kljub več opominom Evropske komisije še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, je Komisija Sloveniji konec oktobra 2020 poslala obrazloženo mnenje ter jo pozvala, naj izboljša svojo zakonodajo o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na podlagi direktive o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU) in direktive o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU). Obe direktivi države članice zavezujeta, da javnosti zagotovijo dostop do revizijskega postopka v zvezi z okoljskim odločanjem.

Komisija pošlje državi obrazloženo mnenje, kadar meni, da država ni izpolnila svojih obveznosti po zakonodaji EU. Obrazloženo mnenje pomeni formalno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU. V njem pojasni, zakaj meni, da država krši zakonodajo EU. Zahteva tudi, da država EU v določenem času, običajno 2 mesecih, Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela.

Če Slovenija še vedno ne bo poskrbela za skladnost z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči, da bo zadevo predložila Sodišču EU. Če Slovenija ne bo sporočila pravočasno, katere ukrepe je sprejela za izvajanje direktiv, lahko Komisija zahteva, da ji Sodišče naloži kazen. Če Sodišče nato ugotovi, da je Slovenija kršila pravo EU, morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe v skladu s sodbo Sodišča.

Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo imele civilne iniciative in nevladne organizacije možnost dostopa do pravnega varstva tudi, če prej niso sodelovale v upravnem postopku, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Vir: Evropska komisija https://ec.europa.eu/

CI ROS-jug je dobila pravico do sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Dars d.d. je 14. maja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana-Obrežje in priključkom Maline, za gradnjo mostu in vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez Krko.

V CI smo za vloženo vlogo izvedeli iz medijev in zato dne 17. 8. 2020 vložili zahtevo za vstop v postopek in priznanje stranske udeležbe v postopku. Ministrstvo nam je status s sklepom z dne 10. 9. 2020  (v priponki), priznalo.  To pomeni, da lahko pregledujemo vso dokumentacijo, pridobimo kopije dokumentacije, dajemo pripombe, sodelujemo na obravnavah, smo seznanjeni s potekom postopka, vlagamo pravna sredstva zoper odločitve,  itd.

Slika: Izsek sklepa Ministrstva za okolje in prostor o priznanju stranske udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Na ministrstvu smo pridobili dokumente iz katerih izhaja, da je postopek za izdajo gradbenega dovoljenja sicer uveden, vendar je Dars d.d vložil nepopolno in očitno neustrezno projektno dokumentacijo, z neustreznim poročilom o vplivih na okolje, zato si še ni pridobil vseh pozitivnih mnenj k dokumentaciji. Ko bo investitor popravil dokumentacijo tako, da bodo lahko izdana pozitivna mnenja (vključno z mnenjem ARSO), bo moralo ministrstvo na svoji spletni strani in na spletnih straneh e-uprave objaviti vso dokumentacijo, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. Takrat bo možno dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih straneh e-uprave.