O NAS

predvidena trasa avtoceste čez naselje in nad glavami ljudi

Civilna iniciativa 3ROS-jug šteje več kot 370 prebivalcev Novega mesta in nekaj iz sosednjih, mejnih občin.

Naše delovanje sega v leto 2011. Na javni razgrnitvi osnutka Državnega prostorskega načrta (DPN) za gradnjo 3. razvojne osi-jug (3ROS-jug) do priključka Maline v letu 2011, smo bili seznanjeni, da so pripravljavci načrta predvideli umestitev trase 3ROS-jug s priključevanjem na avtocestni priključek NM-vzhod, s tem pa s potekom skozi stanovanjske soseske Novega mesta. Temu smo že takrat odločno in argumentirano nasprotovali, o čemer obstaja tudi dokumentacija na Mestni občini Novo Mesto (MO NM) in takratnemu ministrstvu za infrastrukturo, okolje in prostor. Vztrajali smo na rešitvi, ki je bila potrjena s Sklepom Vlade RS v letu 2009 in začrtana tudi v Občinskem prostorskem načrtu MO NM v letu 2009. Ta rešitev je predvidevala gradnjo vzhodne mestne obvoznice brez posega na obstoječi avtocestni priključek NM-vzhod in gradnjo 3-razvojne osi izven stanovanjskih naselij Novega mesta. Zato je bila v okviru delovanja Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec (KS Ločna-Mačkovec) v letu 2011 ustanovljena delovna skupina »3ROS« za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z DPN.

Nadalje smo na Zboru Občanov v letu 2012 (več kot 200 občanov) sprejeli sklep, da rešitve v osnutku DPN, ki ni bila utemeljena niti z več variantami s prostorskega, okoljskega, gradbeno-tehničnega, prometnega in ekonomskega vidika, ne sprejemamo. DPN je bil kljub temu v letu 2012, celo s podporo naše lokalne oblasti, sprejet.

Ker v naši državi ni bilo mogoče vložiti pritožbe zoper DPN, smo s pomočjo KS Ločna-Mačkovec in Društva Novo mesto vložili pritožbo na Evropsko komisijo (EK) v letu 2013. Ta je na primeru priprave našega DPN ugotovila, da naša država pri pripravi prostorskih načrtov, ne spoštuje predpisov EU, zato ji je leta 2016 poslala pisni opomin.

Država je novembra 2017 sprejela nov Gradbeni zakon, ki je zadostil zahtevam EK, ampak le za vnaprej. Komisija je kljub temu primer zaprla, ker je ugotovila, da če država sama ne bo razveljavila DPN, ga bo lahko iniciativa kot je naša, izpodbijala v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Pogoj za priznanje statusa v tem postopku je zbranih najmanj 200 podpisov polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer je nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na območje nameravane gradnje.

Ker se vsi postopki za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov z vplivi na okolje v naši državi ne vodijo v skladu z zahtevami EK in prava EU, smo v juniju 2019 s KS Ločna-Mačkovec zahtevali vstop v postopek  izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo 3ROS-jug, ki pred ARSO teče že od marca 2018, a je bila naša zahteva za sodelovanje v tem postopku, zavrnjena.

Ker mora postopek izdaje gradbenega dovoljenja  primeru gradnje 3ROS-jug, v skladu z zahtevami EK in prava EU, potekati kot integralni, smo se v letu 2020, s pomočjo KS Ločna-Mačkovec, ustanovili še formalno, z namenom sodelovanja v tem (ko bo zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vložena) in morebitnih drugih postopkih načrtovanja, priprave dokumentacije in dovoljevanja posegov oziroma gradnje 3. razvojne-osi jug v zvezi DPN, na podlagi Aarhuške konvencije in zakonodaje RS, ki ureja:

 • urejanje prostora,
 • varstvo okolja,
 • gradnjo objektov,
 • upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

Zgodovina našega delovanja je razvidna tudi iz več medijskih objav, dostopnih tukaj ter iz še več pomebnih dejstev in dokumentov, do katerih lahko dostopite tukaj.

Zavzemamo se:

 • za umestitev hitre štiripasovne cestninske ceste 3. razvojne osi-jug, namenjene predvsem evropskemu tranzitu, izven stanovanjskih sosesk Novega mesta,
 • za javno razgrnitev strokovnih rešitev – študij variant poteka trase 3. razvojne osi-jug (z izborom najustreznejše variante v letu 2008, ki je bila potrjena s sklepom Vlade RS v letu 2009) oziroma
 • za razveljavitev DPN v delu, ki določa priključevanje 3. razvojne osi-jug na avtocestnem priključku NM-vzhod s potekom skozi soseske Novega mesta, ki ni bil izdelan na podlagi še danes veljavnega Sklepa Vlade RS 2009,
 • za čimprejšnji začetek gradnje zahodne obvoznice, ki je načrtovana za razbremenitev novomeškega prometa.

Predlagamo:

 • za čimprejšnjo dostopnost Bele krajine do avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje: v prvi fazi gradnjo predora skozi Gorjance,
 • za dodatno okoljsko razbremenitev Novega mesta: obnovo obstoječega Revozovega industrijskega tira,
 • posodobitev železnice od Bele krajine do Ljubljane.

Predstavnica: Mateja Jaklič