O NAS

Predvidena trasa avtoceste na lokaciji nekoč predvidene mestne obvoznice

Civilna iniciativa 3ROS-jug šteje več kot 370 prebivalcev Novega mesta in nekaj iz sosednjih občin.

Naše delovanje sega v leto 2011, ko smo na javni razgrnitvi osnutka Državnega prostorskega načrta (DPN) za gradnjo 3. razvojne osi-jug (3ROS-jug) do priključka Maline v letu 2011 ugotovili, da prostorski načrt ni izdelan na podlagi izbrane najustreznejše variante, ki jo je potrdila vlada. Ta je predvidevala priključevanje HC na AC pri kraju Lešnica, osnutek DPN pa je bil izdelan tako, da je bila trasa HC predvidena na drugi lokaciji – 2,5 km zahodneje od že potrjene variante, t.j. s priključevanjem na mestu obstoječega priključka AC-NM-vzhod in s potekom skozi urbani del Novega mesta (na lokaciji nekoč predvidene vzhodne novomeške obvoznice).

Zato je bila v okviru delovanja Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec (KS Ločna-Mačkovec) v letu 2011 ustanovljena delovna skupina »3ROS« za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z DPN, ki so potekale v sodelovanju s KS Ločna-Mačkovec, prebivalci te KS, prebivalci naselja Krka in Društvom Novo mesto, vse do naše formalne ustanovitve. Ustanovili smo se za namen sodelovanja v postopkih, ki se nanašajo na izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, priprave dokumentacije in dovoljevanja posegov oziroma gradnje 3. razvojne-osi jug, vse v zvezi DPN in v skladu z veljavno zakonodajo.

Zgodovina našega delovanja je razvidna tudi iz več medijskih objav, dostopnih tukaj.

Zavzemamo se:

  • za umestitev hitre štiripasovne cestninske ceste 3. razvojne osi-jug na lokacijo, ki je bila za njeno gradnjo izbrana kot najustreznejša (varianta V-vzhodna C) in potrjena tudi s sklepom Vlade RS.

Predlagamo:

  • čimprejšnji začetek gradnje zahodne obvoznice, ki je načrtovana za razbremenitev novomeškega prometa;
  • posodobitev železnice od Bele krajine do Ljubljane;
  • dodatno okoljsko razbremenitev Novega mesta: obnovo obstoječega Revozovega industrijskega tira.