Potek prometa v času gradnje

SCENARIJI

Gradnja HC je razdeljena v več faz (gradnja priključkov krožišč, mostu), zaradi česar bo prišlo do delnih in popolnih zapor državnih in lokalnih cest in s tem vpliv na potek prometa (izmenični promet) v Novem mestu. Iz sklepnih ugotovitev »Študije prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana-Obrežje priključek Novo mesto-vzhod do priključka Osredek, št. 19-820, november 2019, dopolnitev maj 2020, dopolnitev oktober 2020, PNZ d.o.o« (v nadaljevanju Prometna študija) izhaja, da je bilo definiranih 10 različnih ukrepov, ki so bili preverjeni s prometnim vrednotenjem v kombinaciji z 9-imi omrežnimi scenariji. Trije scenariji, S5, S7 in S9 so bili ugotovljeni kot priporočljivi za izvajanje gradnje in zagotavljanje najboljših razmer v prometu v času gradnje in so podlaga za organizacijo prometa v času gradnje. Skupno vsem trem scenarijem je, da predvidevajo popolno zaporo avtocestnega (AC) priključka NM-vzhod. Ker zaradi prevelike obremenitve prebivalcev z onesnaženim zrakom in hrupom ob lokalnih cestah, po katerih bi po teh scenarijih potekal ves promet, Dars ni pridobil okoljevarstvenega soglasja, se je odločil za nov scenarij »S 11«, ki pa ni obdelan po vseh kriterijih kot ostali scenariji v Prometni študiji.

Po novem, t.i. Darsovem scenariju, se zapre le krak priključka NM-vzhod za smer NM-LJ, ki se navezuje na avtocesto preko AC priključka NM-zahod po obstoječi »stari avtocesti« mimo Darsove avtocestne baze, pri čemer se na Šmarješki, Šentjernejski in Belokranjski cesti izvedejo občasne polovične zapore. Popolna zapora AC priključka NM-vzhod pa naj bi bila sicer tudi možna, a največ za 4 mesece.

FAZE GRADNJE

Razdelitev gradnje HC (etapa 1 in etapa 2) v dolžini 5,052 km od priključka AC NM-vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Revoza predvideva delitev na 5 faz  (glej Slika 1 – izhodišče za ukrepe (faze)).

Posamezne faze gradnje s potekom prometa v času gradnje so prikazane v TABELA S PODATKI. Prikaz gradnje iz projektne dokumentacije (poseg v AC priključek NM-vzhod in posledično gradnja novih krožišč), ki ima največji vpliv na odvijanje prometa v času gradnje, je razviden iz grafičnega prikaza faz gradnje.

TERMINSKI PLAN GRADNJE

Gradnja prvega dela oz. prvi odsek (etapa 1 in 2) v dolžini 5,052 km od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto bo predvidoma trajala 4 leta, intenzivna gradbena dela in transport materiala pa bodo trajali do 18 mesecev. Okvirni terminski plan gradnje (v mesecih) je prikazan na tej sliki.

VPLIVI GRADNJE NA POTEK PROMETA

Posredni vplivi na potek prometa bodo nastali predvsem zaradi delne ali popolne zapore:

 • AC priključka Novo mesto vzhod,
 • Otoške ceste (Ločna-Mačkovec),
 • Šentjernejske ceste (Novo mesto-Šentjernej),
 • Belokranjske ceste (Novo mesto (Revoz)-Metlika) in
 • Šmarješke ceste.

Predvsem v času popolne zapore AC priključka NM-vzhod se bo promet prerazporedil na tri sosednje AC priključke:

  • NM-zahod (50%)
  • Kronovo (38%)
  • AC priključek Mirna Peč (12%)

V času delnih ali popolnih zapor je tako pričakovana tudi preusmeritev prometa na alternativne prometne povezave, zaradi česar se bo tudi obremenitev s hrupom in onesnaženjem zraka ob teh prometnicah povečala. Zato bodo na območju Novega mesta bolj obremenjene:

 • Ljubljanska cesta (od AC priključka NM-zahod do Andrijaničeve – krožišče Bršljin);
 • Andrijaničeva cesta (od krožišča Bršljin do Zagrebške ceste-krožišče tabletka);
 • Andrijaničeva cesta (od krožišča tabletka do Ločenskega mostu);
 • Levičnikova cesta (od Ločenskega križišča do križišča v Žabji vasi)
 • Otoška cesta (od AC priključka Kronovo do Šmarješke ceste);
 • Regionalna cesta od AC priključka Mirna peč do NM;
 • V mestu predvsem odsek Ljubljanske ceste od križišča s Seidlovo do Bršljina,
 • Lokalne ceste oziroma javne poti v neposredni bližini gradbišča: Šmarješka cesta, Pod Trško goro, Ločna in v širšem območju gradnje: Smrečnikova, Ob težki vodi, Kandijska.

DODATNE OBREMENITVE ZARADI GRADBIŠČNEGA PROMETA

Zaradi gradbiščnega prometa  (od lokacij dostopa na gradbišče do deponije Dolnja Težka voda) bodo dodatno obremenjene predvsem Zagrebška, Andrijaničeva, Levičnikova in Belokranjska cesta ter krožišče tabletka, Ločensko križišče in križišče v Žabji vasi (cca 70 dodatnih tovornih vozil na uro). Dodatno bosta obremenjeni tudi Šmarješka cesta od Ločenskega križišča do gradbišča hitre ceste ter lokalna cesta Ragovo-Krka.

POTOVALNI ČAS

V koničnih urah se bodo potovalni časi na vseh omenjenih odsekih podaljšali, na nekaterih tudi podvojili (npr. Ljubljanska cesta, Andrijaničeva cesta). 

POTEK JAVNEGA PROMETA in ŠOLSKIH PREVOZOV

V dokumentaciji posebna ureditev javnega prometa ni predvidena. V CI smo opozorili na vprašanje poteka javnih prevozov (avtobusni in železniški promet), s poudarkom na šolskih prevozih (upoštevaje podaljšan potovalni čas, zamude). Mestna občina Novo mesto je kljub temu podala soglasje k rešitvam v dokumentaciji.

PEŠCI in KOLESARJI

Ni izdelanega načrta za pešce in kolesarje v času gradnje. V CI smo na to opozarjali. Npr. prehod za pešce in kolesarje v smeri od »krožišča tabletka do krožišča Qlandija« in obratno, ni predviden. Mestna občina Novo mesto je kljub temu podala soglasje k rešitvam v dokumentaciji.

PREDLOGI ZA OPTIMIZIRANO ODVIJANJE PROMETA V ČASU GRADNJE iz Prometne študije so navedeni TUKAJ.