Lokacije gradbenih del in transportnih poti gradbenega materiala

Zaradi umestitve odseka hitre ceste bo potrebnih 1.962.856 m3 izkopov zemljine vključno s ca. 140.000 m3 izkopov humusa. Celoten zemeljski izkop se bo ponovno uporabil na istem gradbišču. Zemeljski izkopi, ki se bodo vgrajevali in zasipavali ob trasi hitre ceste, priključnih cest in na območju zasipa Dolnja Težka Voda, se bodo stabilizirali z dodatkom 4 % apna. Pri tem izvedba apnene stabilizacije lahko povzroča nekontrolirano prašenje med gradnjo. Večji vir prašenja bo tudi drobljenje večjih frakcij materiala. Za drobljenje je predvideno skupaj 568.215 m3 materiala. Za miniranje je predvideno 825.000 m3 materiala na skupni površini 5,5 ha (globina do 15 m).

Ukrepi varstva pred vibracijami in zavarovanja območja razstreljevanja bodo podrobneje opredeljeni v tehnološkem elaboratu miniranja, ki še ni izdelan. Pogoj v GD je, da se ga izdela pred pričetkom gradnje.

Izvajalec gradbenih del mora ob gradbišču, ob gradbiščnih poteh in dovoznih cestah za potrebe gradnje, kjer je povečan vpliv vibracij izvesti popis in dokumentiranje tistih objektov, ki so od navedenih območij oddaljeni 10 m, in sicer najmanj od objektov:

 • Šmarješka cesta 40
 • Šmarješka cesta 42
 • Šmarješka cesta 34
 • Šentjernejska cesta 41
 • Velika Cikava 13
 • Šentjernejska cesta 24
 • Na Lazu 35
 • Ulica Ivana Roba 33.

Obratovanje gradbene mehanizacije na gradbišču (najmanj 4 leta):

 • med delovniki med 6. in 18. uro ter
 • ob sobotah med 6. in 16. uro

Intenzivna gradbena dela (najmanj 18 mescev) v bližini stanovanjskih in drugih stavb z varovanimi prostori:

 • med delovniki med 8. in 16. uro

 Izkop najtrših kamenin na odprtem s tehnologijo razstreljevanja (najmanj 7 mesecev):

 • od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

Transport za potrebe gradnje in izkopanega materiala bo potekal po začasnih gradbiščnih poteh (makadamska izvedba), gradbiščnih priključkih in po državnem cestnem omrežju, in sicer:

 • avtocesta A2/0024 priklj. »NM — zahod – «priklj. »NM – vzhod«,
 • avtocesta A210025 priklj. »NM — vzhod -«priklj. »Kronovo«,
 • glavna cesta G2-105 odsek 0254 Novo mesto (AC — Ločna),
 • glavna cesta G2-105 odsek 0257 Novo mesto ( Ločna — Krka),
 • glavna cesta G2-105 odsek 1511 Novo mesto (Krka),
 • glavna cesta G2-105 odsek 0255 Novo mesto (Krka – Revoz),
 • glavna cesta G2-105 odsek 0256 Novo mesto ( Revoz) – Metlika,
 • regionalna cesta R2-419/1204 Novo mesto — Šentjernej,
 • glavna mestna cesta LG 299273 Šmarješka cesta (na odseku od gradbišča mostu 5-01 čez Krko do (32-105),
 • lokalna cesta LC 295211 Ragovo — Krka (na odseku od gradbišča mostu 5-01 čez Krko do G2-105).

Uporaba drugih cest lokalnega cestnega omrežja na širšem območju gradnje HC za potrebe gradnje ni dovoljena. V primeru uporabe lokalnih cest je le ta mogoča ob soglašanju Mestne občine Novo mesto.

Intenzivna gradbena dela na mostu se lahko izvajajo le ob upoštevanju prepovedi gradbenih del na območju vseh premostitev reke Krke (most in peš-kolesarski most) oz. na brežinah:

 • od 1. 1 do 31. 3. (zaradi razmnoževalnega obdobja vidre)
 • od 1. 3. do 30. 6. (zaradi drstitve rib)
 • od 1. 9. do 31. 3. (zaradi prezimovanja vodnih ptic)

Obvezna je zaščita Napoleonove vrbe v širini 2 m od projekcije krošnje na tla z zaščitno ograjo v skladu s standardom DIN 18920.