VLOŽENA JE TOŽBA zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi-jug 1. in 2. etapa

Javnost seznanjamo, da smo na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo tretje razvojne osi-jug .

Razlogi za vložitev tožbe:

 • ker je dovoljenje izdano za gradnjo hitre štiripasovne tranzitne ceste s potekom čez strjena naselja Novega mesta in s poseganjem v obstoječ priključek AC NM-vzhod, načrtovano pa je bilo, da se bo na tej lokaciji zgradila mestna dvopasovna obvozna cesta s kolesarsko stezo in zazelenitvami (bulevarjem) in brez poseganja v obstoječ AC priključek. S spornim dovoljenjem bi v Novo mesto dobili TO (simbolična slika), namesto TEGA (simbolična slika);
 • ker ministrstvo trdi, da je prestavitev štiripasovne hitre ceste za 2,5 km zahodneje (iz neurbanega v urbani del Novega mesta) od potrjene (z Vladnim sklepom) najustreznejše variante samo »optimizacija« najustreznejše variante;
 • ker bo Novo mesto ujeto v obroč štiripasovnih htirih cest, ki bodo za vselej onemogočale njegov prostorski razvoj, njegovi prebivalci pa bodo nenehno izpostavljeni stalnemu hrupu in onesnaženemu zraku;
 • ker sporna trasa HC ni primerjana z nobeno alternativno traso, ki bi utemeljila to traso kot najustreznejšo z okoljskega (vpliv na hrup, zrak, vibracije), prostorskega (možnost razvoja Novega mesta), prometnega (vpliv štiriletne gradnje na obstoječ promet) in družbenega vidika (sprejemljivost v bivalnem okolju);
 • ker je alarmantna ugotovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da je gradnja HC v naselju ustrezna, če si prebivalci preuredimo prostore, da ne bomo trpeli zaradi prekomernega hrupa;
 • ker dovoljenje temelji na predpisu, ki določa mejne vrednosti hrupa v okolju, ta pa je že od lani ugotovljen za neustavnega, nov pa še vedno ni bil sprejet, kljub poteku roka za sprejem, ki ga Vladi RS je določilo Ustavno sodišče RS;
 • ker zaradi neustrezne zakonodajne ureditve, civilna iniciativa ni mogla vložiti tožbe glede zgoljufane lokacije že leta 2012. To je ugotovila že Evropska komisija v letu 2016, vendar država kršitev ni sanirala, ampak je predpise kršila tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja.

Na spletni strani smo objavili tudi gradbeno dovoljenje in informacije za Novomeščane in drugo zainteresirano javnost o tem, kako bi potekal v Novem mestu obstoječ promet v času 4-letne gradnje in o drugih vplivih v času gradnje, če bi dejansko prišlo do izvršitve gradbenega dovoljenja. Info so dostopne TUKAJ. 

Ključne rešitve iz gradbenega dovoljenja za 3. razvojno os-jug (1. in 2. etapa)

Novomeško javnost in vse zainteresirane seznanjamos ključnimi rešitvami iz gradbenega dovoljenja ter priložene dokumentacije (študij, elaboratov) za gradnjo 3. razvojne osi-jug (1. in 2.etapa) od AC priključka NM-vzhod do priključka Osredek (če bo do gradnje prišlo). Gradnja HC bo potekala približno 48 mesecev. Razdelitev gradnje prvega dela HC (etapa 1 in etapa 2) predvideva delitev na 5. faz gradnje. Zato bo prišlo tudi do bistvenih vplivov na potek prometa (tudi javnega, šolskih prevozov, itd.) v Novem mestu na cestah (Šmarješka, Otoška, Levičnikova, Andrijaničeva, Belokranjska, Ljubljanska,…) in intenzivnih vplivov zaradi intenzivnih gradbenih del na nekaterih novomeških ulicah. Informacije o tem, kako bo potekal promet v Novem mestu v času najmanj 4 letne gradnje 5,052 km dolgega odseka hitre ceste in nekaj drugih informacij (faze gradnje, lokacije intenzivnih gradbenih del, lokacije stanovanjskih stavb, ki so predvidene za zaščito, ipd.), so dostopne na TEJ POVEZAVI.

Prejeli smo gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega dela (1. in 2. etapa) 3. razvojne osi-jug

V več medijih je bila v četrtek, dne 6. 7. 2023, objavljena novica o izdanem gradbenem dovoljenju za gradnjo 3. razvojne osi-jug (1. in 2. etapa).

Seznanjamo vas, da smo kot stranka postopka, omenjeno gradbeno dovoljenje po več poizvedbah na Ministrstvu za naravne vire in prostor in nato ugotovljene nepravilnosti pri vročanju s strani Pošte Slovenije (Novo mesto), prejeli šele danes, dne 24. 7. 2023.

Gradbeno dovoljenje je izdano družbi Dars d.d. za gradnjo 3. razvojne osi-jug, in sicer za gradnjo prvega dela (etapa 1 in etapa 2) v dolžini 5,052 km od priključka na avtocesto A2 pri Novem mestu-vzhod do priključka Osredek, vključno s Šentjoško cesto (v nadaljevanju GD). Namen  gradnje tranzitne šitripasovne hitre ceste je povezava med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje in Republiko Hrvaško (v nadaljevanju HC). OPOMBA: Iz dokumentacije izhaja, da se prometna razbremenitev središča Novega mesta s predvideno HC ne načrtuje in ni predmet izdanega GD. Prometna razbremenitev kot obvoznica, s katero se povežejo državne ceste in s tem zagotovi prometna povezovalna cesta Šentjoška cesta, se načrtuje posebej, kot povezovalna zahodna obvozna cesta Novega mesta (gre za poseben projekt, ki se ne izvaja v okviru 3. razvojne osi). Objavljamo odločitev iz GD (brez obrazložitve) – glej GD- izrek.

Gradnja HC bo potekala približno 48 mesecev. Razdelitev gradnje prvega dela HC (etapa 1 in etapa 2) predvideva delitev na 5. faz gradnje. Zato bo prišlo tudi do bistvenih vplivov na potek prometa (tudi javnega, šolskih prevozov, itd.) v Novem mestu na cestah (Šmarješka, Otoška, Levičnikova, Andrijaničeva, Belokranjska, Ljubljanska,…) in vplivov zaradi intenzivnih gradbenih del na nekaterih novomeških ulicah. Javnost bomo po preučitvi GD v prihodnjih dneh seznanili s ključnimi rešitvami (faze gradnje, potek prometa, lokacije intenzivnih gradbenih del in zaščite stanovanjskih stavb, ipd.), ki izhajajo iz GD in dokumentacije (študij, elaboratov), ki so njegov sestavni del in bodo, če bo do gradnje prišlo, vplivale na vse Novomeščane in dnevne migracije v času gradnje HC.

Ali bomo zoper GD sprožili upravni spor na sodišču (pritožba namreč ni dovoljena), bomo javnost seznanili v roku 30 dni.

ODZIV CI NA PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV DARS-a

V CI 3ROS-jug se čutimo dolžni dati pojasnilo v zvezi z odzivom DARS, objavljenem na: https://www.dolenjskilist.si/2023/05/12/275227/novice/bela_krajina/Prikaz_nasprotnih_dejstev_Odprto_pismo_Belokranjcem_o_tretji_razvojni_osi/. Pojasnjujemo, da smo v pismu predstavili dejstva o tem,  kdaj so se začeli pripravljati dokumenti, ki so podlaga za postopke za gradnjo. Za javnost in tiste prebivalce, ki nestrpno čakajo na začetek gradnje 3. osi, je namreč nebistveno, kdaj je kdo komu predal projekt v investitorstvo. Kot že povedano, je pomembno zgolj to, kdaj so bile sprejete podlage, ki omogočajo pripravo dokumentacije za gradbeno dovoljenje. To pa je bilo za predor skozi Gorjance v letu 2012 in leta 2017 za gradnjo 3.osi od Malin do MMP Metlika. Zakaj so bile izvedene ključne aktivnosti za pridobitev teh gradbenih dovoljenj šele po letu 2021, tudi za nas ostaja neznanka. Tudi ne vemo, kdo je kriv za to, da se je predvidena mestna obvoznica, katere soinvestitorja bi morala biti novomeška občina in država in ji tudi nikoli nihče ni nasprotoval, »čez noč« spremenila v sporno hitro tranzitno plačljivo cesto, ki jo zdaj financira in gradi DARS. Tako kot mi vse akterje že leta pozivamo, da razveljavijo državni prostorski načrt za spornih 2,5 km, pa smo vedno neuslišani, tudi nas ne bodo dosegli nobeni pozivi, da naj dopustimo, da nam ta cesta uniči bivalno okolje, domove, zdravje, življenje. Etično in odgovorno bi bilo, da bi predstavniki občine in države skupaj z zainteresirano javnostjo poiskali ustreznejše rešitve, ki ne bi prizadele (toliko) ljudi, pa za to ni bilo posluha. Opozarjamo še, da je prikaz stanja za 1. in 2. etapo 3.os-jug na spletni strani DARS na dan 14. 5. 2023 zavajajoč. DARS-ov »semafor« prikazuje, da je gradbeno dovoljenje za ti dve etapi že pridobljeno, čeprav je DARS tudi sam pojasnil, da gradbeno dovoljenje za ti dve etapi še pridobiva. Prejšnje gradbeno dovoljenje je bilo namreč odpravljeno, kar pomeni, kot da ga nikoli ni bilo.

V zvezi s 3. in 4. etapo od Revoza, s predorom skozi Gorjance do Malin, za katero, pravi DARS, da je vložil vlogo za gradbeno dovoljenje že februarja 2023, pa pojasnjujemo, da smo glede tega iz uradnih objav državnega portala eUprava in Ministrstva za naravne vire in prostor, pridobili povsem drugačne podatke. Namreč na navedenih portalih še danes ni objavljene vloge za izdajo tega gradbenega dovoljenja. Vloga bi morala biti v skladu z določili 68. člena Gradbenega zakona objavljena v sistemu eGraditev in na državnem portalu e-uprava. Kaj je torej razlog, da od februarja 2023, ko naj bi bila po trditvah DARS-a, vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, še ni javne objave? Tudi iz podatkov »semaforja« na spletni strani DARS (https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os) ne izhaja, da bi bila projektna dokumentacija (PGD) za ti dve etapi že izdelana. Razbrati je, da je v izdelavi. Prav tako ni moč razbrati, da je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovolejnja (navedeno je, da se aktivnosti še niso pričele). Ne glede na ta dejstva pa DARS-u predlagamo, da uvede novo prakso in interes sodelovanja z (zainteresirano) javnostjo pokaže na način, da vedno, ko bo katerakoli vloga DARS-a za izdajo gradbenega dovoljenja objavljena na portalu e-uprava, to javnosti nemudoma sporoči preko različnih medijev. Uvedbo takšnega ravnanja sicer DARS-u ne nalaga noben predpis, vendar bi pa ravno takšna praksa preprečila gradnje okoljsko ali kakorkoli drugače za javnost nesprejemljivih projektov, saj po preteku 30 dni od objave vloge, sodelovanje javnosti ni več mogoče oziroma javnost ponavadi za takšne projekte izve, ko nima več možnosti vplivanja nanje.

Po pojasnilih DARS-a torej lahko zaključimo le, da od leta 2012 še za nobeno etapo nima gradbenega dovoljenja oziroma, da je gradnja 3. osi skozi Belo krajino še zelo »v megli«.

 

ODPRTO PISMO BELOKRANJCEM

Belokranjci, zbudite se! Vse vlade vas vlečejo za nos, ker dejansko NI OVIR ZA GRADNJO 3OSi V BELI KRAJINI!

Odločevalci že desetletje govorijo, da ni mogoče zgraditi 3. razvojne osi do Bele krajine zaradi zapletov v Novem mestu. To pa je velika laž!

Gradnja avtoceste oz. hitre ceste – 3osi (HC) se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se izdaja na podlagi državnega prostorskega načrta, ki ga sprejme Vlada RS.

Vlada RS je leta 2012 sprejela državni prostorski načrt za gradnjo 3osi od Novega mesta do Malin (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka MalineDPN NM). Ni pa sprejela prostorskega načrta od Malin do mejnega prehoda Metlika. Zakaj? Verjetno zato, ker je bila zainteresirana zgolj za gradnjo HC do Revoza.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo leta 2022 odpravljeno, je bilo namreč izdano na podlagi DPN NM, pa še to zgolj za gradnjo 5,5 km HC, t.j. od obstoječega priključka AC NM-vzhod do Revoza (1. in 2. etapa). Za etapi (3 in 4) od Revoza do Malin pa še niti projektna dokumentacija ni izdelana. Torej od leta 2012 še ni bilo interesa za gradnjo predora skozi Gorjance.

Belokranjci pa imate od leta 2017 svoj državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jugDPN Bela krajina). Zakaj šele od leta 2017, tudi mi ne vemo. Že pred leti smo se sestali z župani Metlike, Črnomlja in Semiča v Metliki, da jih seznanimo, da bodo zaradi zgoljufane trase HC v Novem mestu problemi, zato naj pritisnejo na odgovorne v Ljubljani za čimprejšnjo pripravo dokumentacije za gradnjo 3osi z začetkom v Beli krajini.

Od leta 2017 torej Belokranjci imate svoj DPN Bela krajina in s tem podlago za odkupe zemljišč, parcelacije, izdelavo projektne dokumentacije in s tem podlage za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. To, da ni mogoče začeti z gradnjo 3osi v Beli krajini, dokler ne bo zgrajen del HC v Novem mestu, je nesramna laž. Zavajanje. In ustvarjanje pritiska na našo civilno iniciativo. Če boste verjeli temu, potem verjamete tudi, da v Beli krajini ne more biti zgrajen noben vodovod, dokler ne bo ta zgrajen v Novem mestu.  Dejstvo je, da če bi bila država resna (beri: zainteresirana), bi se postopki za gradnjo 3osi v Beli krajini lahko začeli že zdavnaj, oziroma vsaj leta 2017, ko je bil sprejet vaš DPN Bela krajina. Novo mesto je namreč z Osrednjo Slovenijo povezano, vi pa ne. Kdo torej bolj rabi cesto? To dopovedujemo odločevalcem že vsa leta. Večkrat smo že predlagali, da:

 • bi se moral najprej začeti graditi predor skozi Gorjance,
 • naj se sredstva, namenjena za gradnjo 3osi v Novem mestu preusmerijo na 3os za Belo krajino,
 • naj v Novem mestu začno z gradnjo predvidene mestne obvozne ceste (ki bo najprej reševala novomeški promet), sočasno pa
 • se s strokovnimi podlagami in v sodelovanju z javnostjo poišče najustreznejša varianta poteka dela 3osi (ki bo reševala ves evropski tranzit), ki zdaj poteka skozi NM in je sporen.

Dragi Belokranjci! Ne želimo se opravičevati, ker se že 12 let borimo:

 • za ohranitev še dokaj zdravega življenjskega okolja in s tem za dostojno življenje v naših domovih in domovih naših zanamcev,
 • za razvoj Novega mesta, ki bi ga predvidena HC na lokaciji, ki so nam jo nezakonito vsilili, zavrla in
 • za boljšo prometno ureditev Novega mesta, saj HC s potekom skozi urbano naselje Novega mesta brez priključkov na lokalne ceste ne bi rešila zastojev novomeškega prometa.

Želimo vam vse dobro in da vztrajate na čimprejšnjih aktivnostih za gradnjo 3osi na vašem območju, ker imate za to vse pogoje!

Srečno!

Civilna iniciativa 3ROS-jug

 

IZJAVA MINISTRICE ZA INFRASTRUKTURO

Sedanja ministrica za infrastrukturo ga. Alenka Bratušek, je na zaslišanju za ministrico dne 12. 1. 2023 na 14. seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor člane odbora in s tem tudi javnost seznanila, da je gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3.razvojne osi, 1. in 2.etapa že izdano in da se čaka na pravnomočnost. Mi vemo, da to ni res. Gradbeno dovoljenje je bilo z našo uspešno tožbo odpravljeno. Če je odpravljeno, to pomeni, da ga ni več. V teku pa je ponovni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja.

Iz navedenega je moč zaključiti, da je ministrica povsem napačno informirana in da pred odborom in javnosti širi neresnice, kar potrjuje tudi članek na: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/za-juzni-del-tretje-razvojne-osi-ni-izdanega-gradbenega-dovoljenja (Izjava ministrice je na TV SLO 3, 12. 1. 2023, na 9:47 minuti).

DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI NISO PRAVNOMOČNI AKTI

Zasledili smo, da so raziskovalni novinarji spletnega portala OŠTRO dne 2. 2. 2023 razkrinkali netočno navajanje informacij glede možnosti sprememb že sprejetih državnih prostorskih načrtov, konkretno glede Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba). Ugotovili so, da je nepravilne informacije o tem javnosti plasiral spletni portal Moja Dolenjska.

Več o tem si lahko preberete na portalu Oštro: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/drzavni-prostorski-nacrti-niso-pravnomocni-akti

Komentar CI: Tudi v članku Portala OŠTRO je nekaj nepravilnosti glede uporabe veljavnih predpisov, ki za naš konkreten primer ne veljajo v celoti. A naša spletna stran ni namenjena pravnim razlagam. Vsekakor pa drži, da:

 • Uredba ni in ne more postati pravnomočna in
 • na podlagi ugotovljene nezakonitosti Uredbe ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja za gradnjo, ki je z njo predpisana.

Iz vsebin obeh portalov pa vsekakor lahko razberemo, da na ministrstvu še teče ponovni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi-jug 1. in 2. etapa na podlagi Uredbe in ni videti, da se bo kaj kmalu zaključil.

Odziv CI na izjave župana Macedonija v oddaji 24urZVEČER

V soočenju kandidatov za župane v oddaji 24urZvečer na POP TV dne 14. 11. 2022 je bilo s strani novomeškega župana Macedonija povedanih nekaj neresnic v zvezi z našo iniciativo in gradnjo tretje razvojne osi.

Na izjave župana smo se odzvali. Naš odziv je bil

– dne 16. 11. 2022 povzeto objavljen na spletni strani 24ur.com:

https://www.24ur.com/novice/dejstva/kdo-zavira-gradnjo-tretje-razvojne-osi-v-novem-mestu.html

– dne 17. 11. 2022 pa v celoti objavljen v tiskani izdaji Dolenjskega lista v rubriki “Rezervirano za vas”.

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO TOŽBI

Upravno sodišče RS je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars d.d. za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak, hrup in zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Sporočilo o vloženi tožbi

Seznanjamo vas, da smo 6. 12. 2021 na Upravno sodišče RS vložili tožbo zoper gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi (1. in 2. etapa), ker je Ministrstvo za okolje in prostor družbi Dars d.d. dovolilo gradnjo štiripasovne daljinske tranzitne ceste SKOZI ULICE naselja Novega mesta in NE MIMO Novega mesta, kot je to pogosto zavajajoče predstavljeno javnosti in medijem celo s strani novomeškega župana.