Dejstva in dokumenti

Rdeče obarvano prikazuje predvideno umestitev 3ROS-jug skozi stanovanjski del Novega mesta

Ker nikoli nismo dobili odgovorov na vprašanje »Zakaj hitra cesta ravno skozi naselja Novega mesta?”, smo jih krajani KS Ločna Mačkovec in člani Društva Novo mesto iskali sami. Poiskali smo jih pri Evropski komisiji in  institucijah RS na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Dokumenti izkazujejo, da so se pristojni že od leta 2010 dalje nedvomno zavedali, da bo umestitev trase 3ROS-jug v urbani prostor Novega mesta, povzročila nasprotovanje prebivalcev. Zato so nam že takrat onemogočali sodelovanje pri pripravi načrta trase, ki so ga določili in izbrali državni predstavniki oblasti s pomočjo lokalne oblasti Mestne občine Novo mesto. Sodelovanje zainteresirane in prizadete javnosti pa se še danes, celo s sprejemanjem neustavnih predpisov, onemogoča tudi v postopkih za izdajo upravnih dovoljenj, ki se izdajajo na podlagi spornega DPN za 3ROS-jug.

ŠTUDIJE VARIANT

V letu 2008 in 2009 smo iz nekaterih medijev izvedeli, da so bile županom in gospodarskim združenjem predstavljene variante poteka trase 3ROS-jug, ki so bile izdelane na podlagi študije variant. Predstavljena jim je bila s strani stroke najustreznejša varianta V-vzhodna C, s potekom izven urbanega dela Novega mesta na vzhodu. Župani in gospodarstveniki so lahko podajali pripombe. Vlada RS je nato v letu 2009 sprejela Sklep, da se državni prostorski načrt začne pripravljati za varianto V-vzhodna C.

O tem se je pisalo tudi v medijih:

Lokalno.si: Strokovnjaki predlagali najboljšo varianto..

Dolenjski list: Mimo Novega mesta po vzhodu

Dolenjski list: Načrt juženga kraka treje osi v treh kosih

SPORNA PRIPRAVA VLADNEGA GRADIVA ZA DPN 3ROS-JUG

V letu 2011 nam je bil predstavljen osnutek DPN za 3ros-jug s prikazom poteka trase 3ROS-jug, s priključkom na AC-NM-vzhod in s potekom skozi naselja Novega mesta (ki ni bil predmet nobene od študij variant). Podane so bile številne pripombe na lokacijo priključka, ki niso bile upoštevane, odgovori predstavnikov ministrstva pa neargumentirani. Lokacijskih rešitev naj ne bi bilo mogoče več spreminjati. Želeli smo pojasnila o razlogih za izbor te rešitve z okoljskega, prostorskega, gradbeno-tehničnega in ekonomskega vidika. Teh pojasnil nismo nikoli prejeli. Zato je bil v letu 2012 na Zboru občanov Novega mesta sprejet Sklep, da zgolj s strani Mestne občine Novo mesto in države dogovorjene trase 3ROS-jug, NE dovolimo skozi naselja Novega mesta. Lokalna in državna oblast Sklepa nista upoštevali.

DOKUMENT: Sklep Zbora občanov 2012

Priprava DPN za 3ROS-jug se je začela s potekom skozi naselja Novega mesta. Vlada RS se je problema umestitve trase skozi naselja vseskozi zavedala. V Predlogu Vladnega gradiva za DPN za 3ROS-jug 2012 je navedeno: »Trasa hitre ceste se na severu začne na območju sedanjega avtocestnega priključka Novo mesto vzhod na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje. Nato prečka obstoječo stanovanjsko pozidavo Ločna in Mačkovec, nato pa reko Krko in potok Šajser …« Hkrati je bilo navedeno, da »ostaja bistveno vprašanje poseganja v mestni prostor na območju Ločne-Mačkovca ter želja po prestavitvi načrtovane prostorske ureditve na nov priključek na avtocesto na območje Lešnice (nasprotovanje krajanov KS Ločne-Mačkovca)«.

OSNUTEK UREDBE O DRŽAVNEM PROSTORSKEM NAČRTU

V Vladnem gradivu DPN za 3ROS-jug, ki ga je Vlada sprejela na 42. seji dne 20. 12. 2012 je kup laži. Opis poteka trase skozi naselja je izbrisan. Gradivo lažno navaja potek trase mimo Ločne in Mačkovca (poteka namreč skozi Ločno in Mačkovec), lažno navaja, da gre za rešitev, ki je bila izbrana na podlagi študije variant (izbrana je bila varianta V-vzhodna C s potekom zunaj urbanega dela Novega mesta, ki pa ni predmet vladnega gradiva), lažno navaja, da so bile študije variant predstavljene tudi javnosti (študije so bile predstavljene zgolj predstavnikom občin in gospodarstva). Iz priloženega grafičnega prikaza trase pa sploh ni mogoče ustrezno definirati lokacije poteka trase hitre ceste.

DOKUMENTI

DOGOVOR “ZA ZAPRTIMI VRATI” PISARNE MOP V LETU 2010

KS Ločna-Mačkovec je začela iskati odgovore na vprašanja prebivalcev in (med drugim) pridobila Zabeležko sestanka Ministrstva za okolje in prostor iz leta 2010, na katerem so sodelovali predstavniki Mestne občine Novo mesto in belokranjskih občin, predstavniki ministrstev ter projektanti. Ti so se kar v pisarni ministrstva dogovorili, da izbrane variante V-vzhodna C na podlagi študij variant iz leta 2008 ne bodo upoštevali, ampak bodo traso 3ROS-jug umestili skozi naselja Novega mesta. Pri tem pa so v zapisnik zapisali, da to ne sme biti namenjeno širši obravnavi temveč interni seznanitvi občin. Predvsem gradivo ne sme biti podlaga za javne in medijske razprave, ki bi privedle do novih predlogov in preveritev. (str. 3, točka1). Tako je novomeška mestna vzhodna obvoznica postala državna hitra cesta sredi naselja.

DOKUMENT: Zabeležka sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor

PRITOŽBA NA EVROPSKO KOMISIJO

Ker nismo imeli možnosti sodelovanja pri odločanju o lokaciji trase, ker nismo prejeli utemeljenih odgovorov na pripombe o lokaciji priključka in poteka trase, niti nismo imeli možnost izpodbijanja prostorskega akta v postopku pred sodiščem, smo skupaj z Društvom Novo mesto vložili pritožbo na Evropsko komisijo. Evropska komisija je na podlagi pritožbe ugotovila neupoštevanje evropske zakonodaje pri pripravi DPN za 3ROS-jug. Zato je Republiki Sloveniji konec leta 2016 poslala pisni Opomin. Naložila ji je, da mora storiti vse, kar je potrebno, da odpravi nepravilnosti tudi v zvezi z DPN za 3ROS-jug in zagotoviti, da bo zadevna javnost:

  • sodelovala pri načrtovanju objektov z vplivi na okolje tako, da bo ta imela možnost vplivati na njihovo lokacijo,
  • imela možnost prejeti obrazložene odgovore odločevalcev na njene pripombe,
  • lahko učinkovito (še pred začetkom gradnje) izpodbijala prostorske akte vsaj na sodišču.

DOKUMENT: Opomin Evropske komisije

Evropska Komisija je v letu 2018 primer zaprla z obrazložitvijo razlogov (dokumenti pripeti). Iz obvestil o zaprtju primera izhaja, da v zvezi s pripravo in sprejemom Uredbe o DPN neskladnost z direktivami EU ostaja. Evropska komisija ugotavlja, da je Republika Slovenija v zvezi s pritožbo Društva Novo mesto sicer sprejela zakonodajo, ki je skladna z EU okoljsko zakonodajo, a je izpostavila, da je problem s tem rešen le na splošno (in zgolj za vnaprej), ne pa tudi glede spornega DPN za 3ROS-jug. Saj ugotovljenih kršitev iz opomina, naša država ni odpravila in (še danes) ostajajo. V dokumentu iz marca 2020 nas je Evropska komisija dodatno seznanila (prevod dela obvestila Evropske komisije, št. Ref. Ares(2020)1727793 – 24/03/2020): “Komisija je zaključila primer kršitve, potem ko je Slovenija sprejela novo zakonodajo o načrtovanju in izdaji dovoljenj, novi gradbeni zakon in zakon o prostorskem načrtovanju, ki se je začel uporabljati po 1. 1. 2018. Novi integrirani sistem je uvedel obsežno dovoljenje, ki je pred sodišči v celoti izpodbijano. Ta nov postopek povečuje možnosti sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju na splošno, tako za posamezne akte, izdane v integriranem postopku, kot za splošne izvedbene prostorske akte, kot so podrobni prostorski načrti. Z uvedbo novega sistema je Komisija ugotovila, da je slovenska zakonodaja skladna z zahtevami člena 11 (1) Direktive SEA ter členov 6 (4), 9 (1) in 11 (1) PVO Direktiva. Zato je Komisija 19. julija 2018 zaključila zadevo.”