ODLOČBA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA: Študija prometa na odseku priključka Novo mesto v času gradnje 3. razvojne osi je okoljski podatek, ki je absolutno javen

V primeru načrtovane izgradnje 3ROS-jug gre za poseg z vplivi na okolje, zato pred Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) že več kot dve leti poteka postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. 

Znano je, da naj bi se z gradnjo tretje razvojne osi-jug (v nadaljevanju 3ROS-jug) v Novem mestu poseglo v obstoječi avtocestni priključek NM-vzhod, zaradi česar bo ta zaprt 4 leta. Za predmetno rešitev poteka 3ROS-jug ni bila izdelana nobena študija variant, ki bi vključevala presojo ustreznosti umestitve 3ROS-jug v mestni prostor s posegom v obstoječi priključek AC NM-vzhod (okoljski, prostorski, gradbeno-tehnični, ekonomski in prometni vidik).  Na  to zelo veliko pomanjkljivost prostorskega načrtovanja smo opozarjali predstavnike državne in lokalne oblasti že leta 2011, t.j. v času javne razgrnitve, za nas že takrat spornega, osnutka državnega prostorskega načrta.

Zaradi zaprtja priključka NM-vzhod bi bilo namreč treba za 4 leta vse delovne migracije in poti speljati čez preostali priključek (NM-zahod) in druge lokalne ceste. To pa bo z emisijami in hrupom nedvomno močno vplivalo na lokalno prebivalstvo. Kje bo potekal ves preusmerjeni promet? Kako se bo organiziralo življenje Novomeščanov? Kje, kdaj in koliko časa se pričakujejo zastoji? Kako bodo organizirane intervencijske poti (glede na širino obstoječih lokalnih cest)? Na ta in še druga vprašanja naj bi odgovorila Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek (v nadaljevanju Študija prometa), ki naj bi bila že recenzirana.

Investitor (Dars d.d.) je Študijo prometa predstavil zgolj nekaterim predstavnikom novomeškega gospodarstva, ostala javnost pa ni imela možnosti sodelovanja pri njeni predstavitvi. Tudi ARSO je v postopku presoje vplivov na okolje že februarja 2020 zahteval, da mu Dars d.d. v roku 8 dni predloži Študijo prometa, da bo lahko opravil presojo vplivov na okolje, vendar Dars d.d. tega še danes ne želi storiti.

To pa je sporno, ker je dne 12. 6. 2020 Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP), na svoji spletni strani objavil odločbo št. 090-72/2020/4 z dne 4. 6. 2020, s katero je odločil, da Študija prometa predstavlja okoljski podatek, ki je absolutno javen.

To pomeni, ne le, da bi morali biti izsledki študije prometa del Poročila o vplivih na okolje, ki je podlaga za izdajo okoljevarstvenega soglasja v postopku pred ARSO. Ampak bi morala biti Študija prometa že v maju 2019, skupaj s Poročilom o vplivih na okolje, gradivo javne razgrnitve. Tega pomembnega okoljskega in ekonomskega podatka pa nam investitor še vedno noče razkriti.

Zato je IP Dars-u z odločbo  naložil, da mora v roku 31 dni od prejema odločbe posredovati elektronsko obliko dokumenta »Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek«.

Študijo prometa bomo objavili na naši spletni strani, ko jo prejmemo.