Javna objava dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 18. 12. 2020 na spletni strani e-uprave objavilo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.

Javna objava je dostopna tukaj. Dokumentacija je dostopna tukaj.

POMEMBNO ZA ŠIRŠO JAVNOST:

1. Povzetek Študije prometa v času gradnje hitre ceste – 3. razvojne osi-jug (od priključka AC NM-vzhod do Osredka – 5,5 km):

  • Čas gradnje: 48 oz. do 50 mesecev
  • Predlagani optimalni scenariji S5, S7, S9, ki naj bi zagotavljali izvajanje gradnje z najmanjšim vplivom na vsakdanje prometne razmere – skupna rešitev: popolna zapora AC priključka NM-vzhod (predvidena je nova gradnja priključka AC NM – vzhod na območju obstoječega priključka).
  • Na ravni celodnevnih prometnih obremenitev se bo promet preusmeril na tri AC priključke, in sicer: na priključek AC NM- zahod 50 %, AC Kronovo 38 %, in priključek AC Mirna peč 12 %. Zaradi take prerazporeditve prometa bo novomeško glavno cestno omrežje še dodatno obremenjeno in to: Ljubljanska cesta od priključka Karteljevo do krožišča v Bršljinu za 50%, Andrijaničeva cesta od krožišča v Bršljinu do krožišča tabletka do 50 %, Otoška cesta od Qlandije preko krožišča v Mačkovcu do priključka Kronovo do 40 %, Mirnopeška cesta od priključka Mirna peč do krožišča v Bučni vasi do 80 %. V mestnem delu pa Ljubljanska cesta od občine do Bršljina in Straške ceste do 25 %, poleg navedenega pa tudi Šmarješka cesta in nekatere lokalne ceste znotraj Novega mesta.

Opomba CI: V zaključku prometne študije (stran 57) so predlogi za izboljšanje prometnih razmer med gradnjo po scenarijih S5, S7 in S9, ki ne podajo nobene rešitve, ker ustrezne rešitve zaradi odstranitve obstoječega AC NM-vzhod in gradnje novega AC NM-vzhod, dejansko ni. Če bi se gradnja 3. osi-jug izvajala s priključkom pri Lešnici in z gradnjo novomeške vzhodne obvoznice (varianta V-vzhodna C), kot je bilo to predvideno tudi v OPN MONM 2009, bi se lahko izognili prometnemu kaosu, ki je prikazan v študiji in bo lahko sledil v realnosti.

2. Vplivno območje

Povzetek Poročila o vplivih na okolje: Skupni vplivi gradnje in obratovanja nove državne ceste in priključnih deviacij na življenje in zdravje ljudi (onesnaženost zraka, hrup ter vibracije) so ocenjeni kot veliki, a zaradi omilitvenih ukrepov (zaščitne ograje, mokrenje gradbišč, pasivna zaščita nekaterih stavb) –  nebistveni.

Seznam parcel (in seznam priloženih podatkov z metodologijo), na katere bodo segali vplivi (podatki Ministrstva za okolje in prostor):

3. Pripombe in priglasitev udeležbe

Pripombe na dokumentacijo lahko zainteresirana javnost (fizične in pravne osebe) posredujejo v roku 30 dni od objave javnega naznanila (od 18. 12. 2020 do 18. 1. 2021), v pisni obliki na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020.

V roku 30 dni od objave javnega naznanila, lahko priglasijo svojo udeležbo v postopek, pisno, na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si, s sklicem na številko zadeve 35105-37/2020:

  • lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja,
  • lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja,
  • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino, pri čemer se za pravno korist šteje zlasti korist, ki se nanaša na namensko rabo zemljišča oziroma objekta, na ukrepe za zmanjšanje emisij, odmike od parcelnih meja in sosednjih stavb, ukrepe za preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte, dostope in površine za gašenje in reševanje ter mehansko odpornost in stabilnost nepremičnine v lasti stranskega udeleženca,
  • lastnik nepremičnin in oseba s stalnim prebivališčem na vplivnem območju, prikazanem v poročilu o vplivih na okolje,
  • druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi,
  • nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali ohranjanje narave, poseben status in v skladu s predpisi izpolnjuje pogoje za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
  • civilna iniciativa v skladu z drugim in tretjim odstavkom 54. člena GZ.