Arhiv Značk: Tretja razvojna os-jug Novo mesto

ODPRTO PISMO BELOKRANJCEM

Belokranjci, zbudite se! Vse vlade vas vlečejo za nos, ker dejansko NI OVIR ZA GRADNJO 3OSi V BELI KRAJINI!

Odločevalci že desetletje govorijo, da ni mogoče zgraditi 3. razvojne osi do Bele krajine zaradi zapletov v Novem mestu. To pa je velika laž!

Gradnja avtoceste oz. hitre ceste – 3osi (HC) se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se izdaja na podlagi državnega prostorskega načrta, ki ga sprejme Vlada RS.

Vlada RS je leta 2012 sprejela državni prostorski načrt za gradnjo 3osi od Novega mesta do Malin (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka MalineDPN NM). Ni pa sprejela prostorskega načrta od Malin do mejnega prehoda Metlika. Zakaj? Verjetno zato, ker je bila zainteresirana zgolj za gradnjo HC do Revoza.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo leta 2022 odpravljeno, je bilo namreč izdano na podlagi DPN NM, pa še to zgolj za gradnjo 5,5 km HC, t.j. od obstoječega priključka AC NM-vzhod do Revoza (1. in 2. etapa). Za etapi (3 in 4) od Revoza do Malin pa še niti projektna dokumentacija ni izdelana. Torej od leta 2012 še ni bilo interesa za gradnjo predora skozi Gorjance.

Belokranjci pa imate od leta 2017 svoj državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jugDPN Bela krajina). Zakaj šele od leta 2017, tudi mi ne vemo. Že pred leti smo se sestali z župani Metlike, Črnomlja in Semiča v Metliki, da jih seznanimo, da bodo zaradi zgoljufane trase HC v Novem mestu problemi, zato naj pritisnejo na odgovorne v Ljubljani za čimprejšnjo pripravo dokumentacije za gradnjo 3osi z začetkom v Beli krajini.

Od leta 2017 torej Belokranjci imate svoj DPN Bela krajina in s tem podlago za odkupe zemljišč, parcelacije, izdelavo projektne dokumentacije in s tem podlage za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. To, da ni mogoče začeti z gradnjo 3osi v Beli krajini, dokler ne bo zgrajen del HC v Novem mestu, je nesramna laž. Zavajanje. In ustvarjanje pritiska na našo civilno iniciativo. Če boste verjeli temu, potem verjamete tudi, da v Beli krajini ne more biti zgrajen noben vodovod, dokler ne bo ta zgrajen v Novem mestu.  Dejstvo je, da če bi bila država resna (beri: zainteresirana), bi se postopki za gradnjo 3osi v Beli krajini lahko začeli že zdavnaj, oziroma vsaj leta 2017, ko je bil sprejet vaš DPN Bela krajina. Novo mesto je namreč z Osrednjo Slovenijo povezano, vi pa ne. Kdo torej bolj rabi cesto? To dopovedujemo odločevalcem že vsa leta. Večkrat smo že predlagali, da:

  • bi se moral najprej začeti graditi predor skozi Gorjance,
  • naj se sredstva, namenjena za gradnjo 3osi v Novem mestu preusmerijo na 3os za Belo krajino,
  • naj v Novem mestu začno z gradnjo predvidene mestne obvozne ceste (ki bo najprej reševala novomeški promet), sočasno pa
  • se s strokovnimi podlagami in v sodelovanju z javnostjo poišče najustreznejša varianta poteka dela 3osi (ki bo reševala ves evropski tranzit), ki zdaj poteka skozi NM in je sporen.

Dragi Belokranjci! Ne želimo se opravičevati, ker se že 12 let borimo:

  • za ohranitev še dokaj zdravega življenjskega okolja in s tem za dostojno življenje v naših domovih in domovih naših zanamcev,
  • za razvoj Novega mesta, ki bi ga predvidena HC na lokaciji, ki so nam jo nezakonito vsilili, zavrla in
  • za boljšo prometno ureditev Novega mesta, saj HC s potekom skozi urbano naselje Novega mesta brez priključkov na lokalne ceste ne bi rešila zastojev novomeškega prometa.

Želimo vam vse dobro in da vztrajate na čimprejšnjih aktivnostih za gradnjo 3osi na vašem območju, ker imate za to vse pogoje!

Srečno!

Civilna iniciativa 3ROS-jug

 

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO TOŽBI

Upravno sodišče RS je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars d.d. za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak, hrup in zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Vlada v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 o tretji razvojni osi-jug

Vlada je dne 4. junija 2020 na 19. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V zvezi z 3ROS-jug izpostavljamo naslednje navedbe poročila (str. 57-58):

  1. Bistveni dosežki v obdobju poročanja: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa – projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana. Okoljevarstveno soglasje – javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, ustna obravnava s stranskimi udeleženci je bila izvedena v februarju 2020, javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno juliju 2019, interes je izrazilo 8 ponudnikov. Trenutno so  v teku so revizijski postopki. Usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi.
  2. Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju gradnje tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug) 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in vlaganje pritožb v zvezi s priznanjem statusa stranskega udeleženca (104 zahtev za vstop v postopek, 28 pritožb in 5 tožb). Projekt je bil večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a v letu 2019, vendar vidnega napredka ni zaznati. Zavržena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ker je ni bilo možno dopolniti z okoljevarstvenim soglasjem. OPOMBA CI 3ROS-jug: Gradbeno dovoljenje je bilo zavrženo, ker investitor še nima pridobljenih zemljišč za gradnjo, zato okoljevarstvenega soglasja še sploh ni bilo mogoče zahtevati. V pridobivanju so zemljišča v lasti MONM in izkaz javne koristi na zemljišču izven državnega prostorskega načrta. MZI pripravlja gradivo za obravnavo na VRS-ju v zvezi z izkazom javne koristi. OPOMBA CI 3ROS-jug: Vlada mora pred sprejetjem sklepa v zvezi z izkazom javne koristi le tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve bo morala vlada javnost obvestiti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora vlada zavzeti stališče in o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.
  3. Predvidene nadaljnje aktivnosti: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug), 1. in 2. etapa – pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v maju 2020 in nato oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na MOP. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in pridobitev manjkajočih zemljišč. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedena bo 2. stopnja javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del. 

V CI 3ROS-jug čakamo na vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, kjer bomo lahko (upamo, da tokrat res!) prvič po 10 letih, sodelovali v postopku v zvezi z državnim prostorskim načrtom za gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug).

PISNI ODZIV CIVILNE INICIATIVE 3ROS-JUG NA IZJAVO MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

V  Dolenjskem listu z dne 28. 5. 2020 je v prispevku »Problema ne bi smelo biti« minister Vizjak v zvezi z gradnjo 3ros-jug izjavil, da meni, da gre za problem, ki se v pravni državi ne bi smel zgoditi, ker je Uredba od državnem prostorskem načrtu že sprejeta, zato ni več časa za diskusijo o primernosti ali neprimernosti trase. Izjavil je tudi, da so sprejeli interventni zakon, ki omogoča investitorju hiter prehod iz postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Pohvalil pa se je še s tem, da so poskrbeli, da bodo »postopki bolj imuni na vlaganja pravnih sredstev nasprotnikov«.

V civilni iniciativi 3ros-jug smo se na izjavo ministra odzvali. Odziv je objavljen v Dolenjskem listu z dne 4. 6. 2020 in je na ogled TUKAJ.