Arhiv Značk: Tretja razvojna os-jug Novo mesto

UPRAVNO SODIŠČE UGODILO TOŽBI

Upravno sodišče RS je s sodbo ugodilo tožbi Civilne iniciative 3ROS-jug zoper gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je to izdalo družbi Dars d.d. za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi. Gradbeno dovoljenje je odpravilo zaradi neizkazanih vplivov hitre ceste na zrak, hrup in zaradi neizkazane skladnosti s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zadevo je vrnilo v ponovni postopek na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Vlada v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 o tretji razvojni osi-jug

Vlada je dne 4. junija 2020 na 19. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V zvezi z 3ROS-jug izpostavljamo naslednje navedbe poročila (str. 57-58):

  1. Bistveni dosežki v obdobju poročanja: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa – projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana. Okoljevarstveno soglasje – javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, ustna obravnava s stranskimi udeleženci je bila izvedena v februarju 2020, javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno juliju 2019, interes je izrazilo 8 ponudnikov. Trenutno so  v teku so revizijski postopki. Usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi.
  2. Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju gradnje tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug) 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in vlaganje pritožb v zvezi s priznanjem statusa stranskega udeleženca (104 zahtev za vstop v postopek, 28 pritožb in 5 tožb). Projekt je bil večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a v letu 2019, vendar vidnega napredka ni zaznati. Zavržena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ker je ni bilo možno dopolniti z okoljevarstvenim soglasjem. OPOMBA CI 3ROS-jug: Gradbeno dovoljenje je bilo zavrženo, ker investitor še nima pridobljenih zemljišč za gradnjo, zato okoljevarstvenega soglasja še sploh ni bilo mogoče zahtevati. V pridobivanju so zemljišča v lasti MONM in izkaz javne koristi na zemljišču izven državnega prostorskega načrta. MZI pripravlja gradivo za obravnavo na VRS-ju v zvezi z izkazom javne koristi. OPOMBA CI 3ROS-jug: Vlada mora pred sprejetjem sklepa v zvezi z izkazom javne koristi le tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve bo morala vlada javnost obvestiti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora vlada zavzeti stališče in o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.
  3. Predvidene nadaljnje aktivnosti: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug), 1. in 2. etapa – pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v maju 2020 in nato oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na MOP. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in pridobitev manjkajočih zemljišč. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedena bo 2. stopnja javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del. 

V CI 3ROS-jug čakamo na vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, kjer bomo lahko (upamo, da tokrat res!) prvič po 10 letih, sodelovali v postopku v zvezi z državnim prostorskim načrtom za gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug).

PISNI ODZIV CIVILNE INICIATIVE 3ROS-JUG NA IZJAVO MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

V  Dolenjskem listu z dne 28. 5. 2020 je v prispevku »Problema ne bi smelo biti« minister Vizjak v zvezi z gradnjo 3ros-jug izjavil, da meni, da gre za problem, ki se v pravni državi ne bi smel zgoditi, ker je Uredba od državnem prostorskem načrtu že sprejeta, zato ni več časa za diskusijo o primernosti ali neprimernosti trase. Izjavil je tudi, da so sprejeli interventni zakon, ki omogoča investitorju hiter prehod iz postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Pohvalil pa se je še s tem, da so poskrbeli, da bodo »postopki bolj imuni na vlaganja pravnih sredstev nasprotnikov«.

V civilni iniciativi 3ros-jug smo se na izjavo ministra odzvali. Odziv je objavljen v Dolenjskem listu z dne 4. 6. 2020 in je na ogled TUKAJ.