UPRAVNO SODIŠČE JE UGODILO TOŽBAM

Na Agenciji RS za okolje že od marca 2018 poteka postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo (3ros-jug – 1. etapa 5,5 km od priključka NM-vzhod do priključka Osredek). Ker Agencija RS za okolje (Agencija) prebivalcem, ki živijo ob tej trasi in so zahtevali vstop v postopek presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja, ni priznala pravice do udeležbe v tem postopku, je 100 prebivalcev  zoper odločitev Agencije vložilo pritožbe na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pritožbe zavrnilo. Nekateri prebivalci (tožniki) so zato pred Upravnim sodiščem RS (sodišče) lani sprožili upravni spor. Sodišče je julija 2020 njihovim tožbenim navedbam  v celoti ugodilo (razsodilo je z več sodbami, glej sodbo I U 254/2020 z dne 9. 7. 2020) in odločanje o zahtevah za vstop v postopek vrnilo Agenciji v ponovni postopek.

Sodišče je ugotovilo, da Agencija:

  • pri določanju pogojev, ki jih bi moral upoštevati investitor, ni upoštevala obvezujočih določb evropskih direktiv;
  • ni upoštevala, da so v Poročilu o vplivih na okolje (PVO) za celotno stanovanjsko območje predvideni prekomerni vplivi tudi na tožnike;
  • ni presojala, ali bi poseg lahko vplival na zdravje ali premoženje tožnikov, ampak se je opirala na nepopolno in neustrezno izdelano PVO (opomba: naročnik PVO je investitor);
  • ni upoštevala, da je Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba), temeljni prostorski predpis, na podlagi katerega se 3ros-jug umešča v prostor (opomba: za Uredbo je Evropska komisija (EK) že ugotovila, da je bila sprejeta v nasprotju z direktivami EU);
  • ni ugotavljala in pojasnila, ali so podatki o kakovosti zraka v Novem mestu skladni s podatki o njenih meritvah in ali niso že sedaj presežene vrednosti, ki so določene z Direktivo 2008/50 ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo;
  • ni priznala pravice do udeležbe v postopku prebivalcem, na katere bo vplivala dodatna onesnaženosti zraka z delci PM10, v že tako prekomerno onesnaženem Novem mestu in to predvsem pri stavbah, ki bodo neposredno izpostavljene gradbišču (npr. največja obremenitev je predvidena na območju navezav državne ceste na obstoječe cestno omrežje, kjer je predvidena rekonstrukcija obstoječih cest, med drugim tudi na Šmarješka cesta in Pod Trško goro). Investitor je namreč te vplive določil šele po javni razgrnitvi dokumentacije.

Sodišče je odločilo, da bo morala Agencija v ponovnem postopku:

  • ugotoviti in pojasniti, ali je bilo tožnikom v postopku sprejemanja prostorskega načrta (Uredbe) omogočeno, da vplivajo na lokacijo umestitve 3ros-jug v prostor (opomba: da te možnosti niso imeli, je ugotovila že Evropska komisija),
  • pojasniti, ali in kako je pri ugotavljanju vplivov gradnje hitre ceste Agencija upoštevala stališče EK, ki stopnjuje ukrepe glede zagotavljanja kakovosti zraka, ker EK meni, da obstoječi ukrepi v načrtih za kakovost zraka v naši državi, ne zadostujejo;
  • zahtevati od Dars d.d. predložitev ustrezno izdelane dokumentacije, na podlagi katere bo lahko opravila presojo vplivov na okolje,
  • tožnikom omogočiti, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev, t.j. o celotni dokumentaciji, na podlagi katere se izvaja presoja vplivov na okolje v tej zadevi, omogočiti, da predložijo dokaze in se do navedb in dokazov konkretno opredeliti.