ODZIV CI NA ČLANEK V DELU

V civilni iniciativi 3ROS-jug smo dne 5. 8. 2020 v časniku Delo (tiskana in spletna izdaja) zasledili članek z naslovom »Brezpredmetna sodba upravnega sodišča« v zvezi s tretjo razvojno osjo-jug. Ker menimo, da je izjava DARS, na kateri sloni naslov članka, zavajajoča, smo na časnik Delo naslovili prošnjo za objavo našega odziva v rubriki Pisma bralcev (v spletni in tiskani izdaji). Prispevek je bil v objavljen v Delu, št. 186 z dne 13. 8. 2020, str. 7, rubrika: Pisma bralcev in odmevi.

Naš odziv na članek:

V civilni iniciativi 3ROS-jug (CI) smo v časniku Delo z dne 5. 8. 2020 zasledili članek z naslovom »Brezpredmetna sodba upravnega sodišča« v zvezi s tretjo razvojno osjo-jug.

V CI ugotavljamo, da je naslov članka povzetek izjave DARS, ki pravi, da je že maja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (GD) na podlagi zakona o interventnih ukrepih, ker naj bi se postopek, ki teče pred Agencijo za okolje (ARSO) prekvalificiral v postopek za izdajo GD na MOP. To naj bi se zgodilo takrat, ko bo ARSO od MOP prejel zaprosilo in se bodo stranski udeleženci v integralnem postopku presojali po gradbenem zakonu. Zato DARS pravi, da je sodba nerelevantna za postopek pred MOP. Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je slednja izjava DARS zavajajoča.

Kot prvo – v CI trdimo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo 3. razvojne osi-jug. Ta je namreč izdelana na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN), za katerega je že Evropska komisija (EK) ugotovila, da je bil pripravljen in sprejet v nasprotju z evropskimi direktivami. Javno predstavljen nam je bil namreč le osnutek ene variante poteka trase ceste, in še to v fazi, ko naj se ga ne bi dalo več spreminjati. Zato že 2011 ni bilo mogoče vplivati na lokacijo umestitve ceste v prostor. Vsi pristojni to dejstvo še kar ignorirajo, zato bomo to pač dokazovali še v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki sledijo, če bo treba, še nadaljnjih 10 let. Saj smo v naši državi to možnost dobili šele zdaj.

Kot drugo –  prekvalificiran postopek pomeni, da je to še vedno ta, isti postopek. Integralni postopek pa ne pomeni nič drugega kot združen okoljevarstveni in gradbeni postopek. To pomeni, da vse, kar je zdaj naloga ARSO, postane naloga MOP. Zato se bo v kateremkoli postopku že, v pravni državi, morala spoštovati tudi sodba Upravnega sodišča RS. Bistvo te je, da napotuje naše odločevalce (ni bistveno, ali je to ARSO ali MOP!), da pri odločanju o tem, ali je na neki lokaciji dopustna gradnja objektov z vplivi na okolje, spoštujejo evropsko pravo. Morebitno dovoljenje za gradnjo objekta z vplivi na okolje je tudi podlaga za pridobitev evropskih sredstev.

Če bi DARS vložil vlogo na MOP, bi ta vloga, na podlagi veljavne zakonodaje, morala biti s celotno dokumentacijo za izdajo GD objavljena na spletnem portalu e-uprava. Objave na tem portalu dnevno spremljamo in beležimo, vendar take vloge do danes še ni bilo objavljene. Samo ugibamo lahko, da je verjetno dokumentacija še vedno tako nepopolna, da vloga ni sposobna obravnave in javne razgrnitve, vendar je MOP očitno, tudi po več mesecih nepopolnosti, ne zavrne.

Bistveno pa je tudi vprašanje, ali bo EK sploh odobrila evropska sredstva za postopke v zvezi z DPN. Postopek priprave in sprejema DPN za 3. razvojno os-jug je namreč presojala v letih od 2013 do 2016 in ugotovila, da pri tem niso bile spoštovane direktive EU. Zato je EK naši državi izdala tudi uradni opomin. Slovenija je zakonodajo potem spremenila, DPN pa je ostal v veljavi. Sporno je tudi, ker se tudi postopek pred ARSO v letu 2018 ni začel na podlagi zahtev EK v novi zakonodaji, kot integralni postopek, ampak so se pristojni v letu 2018 želeli znebiti civilnih iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se nanaša na gradnjo 3. razvojne osi-jug , vodili po starem. O tem smo februarja 2020 seznanili EK, ki je našo državo v marcu 2020 na to opozorila. Zato pa so zdaj problemi s tem, kako čimprej prekvalificirati obstoječe, propadle (dvostopenjske) postopke, v (združene) integralne.

Opisana praksa prostorskega načrtovanja in »telovadba« z zakonodajo ima za posledico današnje probleme v upravnih postopkih, v katere se vmešavajo še »nebodijihtreba«. Čas za črpanje sredstev EU (v tej perspektivi) pa se izteka.