Arhivi avtorja: ADMIN

EVROPSKA KOMISIJA UGOTAVLJA: CIVILNIM INICIATIVAM JE OMEJENA NJIHOVA PRAVICA DO DOSTOPA DO PRAVNEGA VARSTVA

Evropska komisija je naši državi poslala že tri uradne opomine (leta 2012, 2014, 2016), ker ta v zakonodaji (gradbeni/okoljski) ni zagotovila, da bi lahko civilne iniciative in nevladne organizacije imele dostop do upravnega sodišča, ne da bi morale predhodno sodelovati v upravnih postopkih. Komisija meni, da je zato civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam omejena njihova pravica do dostopa do pravnega varstva.

­­­­­­­­­­­­­Ker Slovenija kljub več opominom Evropske komisije še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, je Komisija Sloveniji konec oktobra 2020 poslala obrazloženo mnenje ter jo pozvala, naj izboljša svojo zakonodajo o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah na podlagi direktive o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU) in direktive o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU). Obe direktivi države članice zavezujeta, da javnosti zagotovijo dostop do revizijskega postopka v zvezi z okoljskim odločanjem.

Komisija pošlje državi obrazloženo mnenje, kadar meni, da država ni izpolnila svojih obveznosti po zakonodaji EU. Obrazloženo mnenje pomeni formalno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU. V njem pojasni, zakaj meni, da država krši zakonodajo EU. Zahteva tudi, da država EU v določenem času, običajno 2 mesecih, Komisijo obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela.

Če Slovenija še vedno ne bo poskrbela za skladnost z zakonodajo EU, se lahko Komisija odloči, da bo zadevo predložila Sodišču EU. Če Slovenija ne bo sporočila pravočasno, katere ukrepe je sprejela za izvajanje direktiv, lahko Komisija zahteva, da ji Sodišče naloži kazen. Če Sodišče nato ugotovi, da je Slovenija kršila pravo EU, morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe v skladu s sodbo Sodišča.

Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo imele civilne iniciative in nevladne organizacije možnost dostopa do pravnega varstva tudi, če prej niso sodelovale v upravnem postopku, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Vir: Evropska komisija https://ec.europa.eu/

CI ROS-jug je dobila pravico do sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Dars d.d. je 14. maja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana-Obrežje in priključkom Maline, za gradnjo mostu in vzporednega mostu za pešce in kolesarje čez Krko.

V CI smo za vloženo vlogo izvedeli iz medijev in zato dne 17. 8. 2020 vložili zahtevo za vstop v postopek in priznanje stranske udeležbe v postopku. Ministrstvo nam je status s sklepom z dne 10. 9. 2020  (v priponki), priznalo.  To pomeni, da lahko pregledujemo vso dokumentacijo, pridobimo kopije dokumentacije, dajemo pripombe, sodelujemo na obravnavah, smo seznanjeni s potekom postopka, vlagamo pravna sredstva zoper odločitve,  itd.

Slika: Izsek sklepa Ministrstva za okolje in prostor o priznanju stranske udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Na ministrstvu smo pridobili dokumente iz katerih izhaja, da je postopek za izdajo gradbenega dovoljenja sicer uveden, vendar je Dars d.d vložil nepopolno in očitno neustrezno projektno dokumentacijo, z neustreznim poročilom o vplivih na okolje, zato si še ni pridobil vseh pozitivnih mnenj k dokumentaciji. Ko bo investitor popravil dokumentacijo tako, da bodo lahko izdana pozitivna mnenja (vključno z mnenjem ARSO), bo moralo ministrstvo na svoji spletni strani in na spletnih straneh e-uprave objaviti vso dokumentacijo, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja. Takrat bo možno dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih straneh e-uprave.

ODZIV CI NA ČLANEK V DELU

V civilni iniciativi 3ROS-jug smo dne 5. 8. 2020 v časniku Delo (tiskana in spletna izdaja) zasledili članek z naslovom »Brezpredmetna sodba upravnega sodišča« v zvezi s tretjo razvojno osjo-jug. Ker menimo, da je izjava DARS, na kateri sloni naslov članka, zavajajoča, smo na časnik Delo naslovili prošnjo za objavo našega odziva v rubriki Pisma bralcev (v spletni in tiskani izdaji). Prispevek je bil v objavljen v Delu, št. 186 z dne 13. 8. 2020, str. 7, rubrika: Pisma bralcev in odmevi.

Naš odziv na članek:

V civilni iniciativi 3ROS-jug (CI) smo v časniku Delo z dne 5. 8. 2020 zasledili članek z naslovom »Brezpredmetna sodba upravnega sodišča« v zvezi s tretjo razvojno osjo-jug.

V CI ugotavljamo, da je naslov članka povzetek izjave DARS, ki pravi, da je že maja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (GD) na podlagi zakona o interventnih ukrepih, ker naj bi se postopek, ki teče pred Agencijo za okolje (ARSO) prekvalificiral v postopek za izdajo GD na MOP. To naj bi se zgodilo takrat, ko bo ARSO od MOP prejel zaprosilo in se bodo stranski udeleženci v integralnem postopku presojali po gradbenem zakonu. Zato DARS pravi, da je sodba nerelevantna za postopek pred MOP. Bralcem oziroma širši javnosti smo dolžni pojasniti, da je slednja izjava DARS zavajajoča.

Kot prvo – v CI trdimo, da so brezpredmetni vsi postopki in nezakonita vsa dokumentacija, ki je podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo 3. razvojne osi-jug. Ta je namreč izdelana na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN), za katerega je že Evropska komisija (EK) ugotovila, da je bil pripravljen in sprejet v nasprotju z evropskimi direktivami. Javno predstavljen nam je bil namreč le osnutek ene variante poteka trase ceste, in še to v fazi, ko naj se ga ne bi dalo več spreminjati. Zato že 2011 ni bilo mogoče vplivati na lokacijo umestitve ceste v prostor. Vsi pristojni to dejstvo še kar ignorirajo, zato bomo to pač dokazovali še v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki sledijo, če bo treba, še nadaljnjih 10 let. Saj smo v naši državi to možnost dobili šele zdaj.

Kot drugo –  prekvalificiran postopek pomeni, da je to še vedno ta, isti postopek. Integralni postopek pa ne pomeni nič drugega kot združen okoljevarstveni in gradbeni postopek. To pomeni, da vse, kar je zdaj naloga ARSO, postane naloga MOP. Zato se bo v kateremkoli postopku že, v pravni državi, morala spoštovati tudi sodba Upravnega sodišča RS. Bistvo te je, da napotuje naše odločevalce (ni bistveno, ali je to ARSO ali MOP!), da pri odločanju o tem, ali je na neki lokaciji dopustna gradnja objektov z vplivi na okolje, spoštujejo evropsko pravo. Morebitno dovoljenje za gradnjo objekta z vplivi na okolje je tudi podlaga za pridobitev evropskih sredstev.

Če bi DARS vložil vlogo na MOP, bi ta vloga, na podlagi veljavne zakonodaje, morala biti s celotno dokumentacijo za izdajo GD objavljena na spletnem portalu e-uprava. Objave na tem portalu dnevno spremljamo in beležimo, vendar take vloge do danes še ni bilo objavljene. Samo ugibamo lahko, da je verjetno dokumentacija še vedno tako nepopolna, da vloga ni sposobna obravnave in javne razgrnitve, vendar je MOP očitno, tudi po več mesecih nepopolnosti, ne zavrne.

Bistveno pa je tudi vprašanje, ali bo EK sploh odobrila evropska sredstva za postopke v zvezi z DPN. Postopek priprave in sprejema DPN za 3. razvojno os-jug je namreč presojala v letih od 2013 do 2016 in ugotovila, da pri tem niso bile spoštovane direktive EU. Zato je EK naši državi izdala tudi uradni opomin. Slovenija je zakonodajo potem spremenila, DPN pa je ostal v veljavi. Sporno je tudi, ker se tudi postopek pred ARSO v letu 2018 ni začel na podlagi zahtev EK v novi zakonodaji, kot integralni postopek, ampak so se pristojni v letu 2018 želeli znebiti civilnih iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se nanaša na gradnjo 3. razvojne osi-jug , vodili po starem. O tem smo februarja 2020 seznanili EK, ki je našo državo v marcu 2020 na to opozorila. Zato pa so zdaj problemi s tem, kako čimprej prekvalificirati obstoječe, propadle (dvostopenjske) postopke, v (združene) integralne.

Opisana praksa prostorskega načrtovanja in »telovadba« z zakonodajo ima za posledico današnje probleme v upravnih postopkih, v katere se vmešavajo še »nebodijihtreba«. Čas za črpanje sredstev EU (v tej perspektivi) pa se izteka.                                                             

UPRAVNO SODIŠČE JE UGODILO TOŽBAM

Na Agenciji RS za okolje že od marca 2018 poteka postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo (3ros-jug – 1. etapa 5,5 km od priključka NM-vzhod do priključka Osredek). Ker Agencija RS za okolje (Agencija) prebivalcem, ki živijo ob tej trasi in so zahtevali vstop v postopek presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja, ni priznala pravice do udeležbe v tem postopku, je 100 prebivalcev  zoper odločitev Agencije vložilo pritožbe na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pritožbe zavrnilo. Nekateri prebivalci (tožniki) so zato pred Upravnim sodiščem RS (sodišče) lani sprožili upravni spor. Sodišče je julija 2020 njihovim tožbenim navedbam  v celoti ugodilo (razsodilo je z več sodbami, glej sodbo I U 254/2020 z dne 9. 7. 2020) in odločanje o zahtevah za vstop v postopek vrnilo Agenciji v ponovni postopek.

Sodišče je ugotovilo, da Agencija:

 • pri določanju pogojev, ki jih bi moral upoštevati investitor, ni upoštevala obvezujočih določb evropskih direktiv;
 • ni upoštevala, da so v Poročilu o vplivih na okolje (PVO) za celotno stanovanjsko območje predvideni prekomerni vplivi tudi na tožnike;
 • ni presojala, ali bi poseg lahko vplival na zdravje ali premoženje tožnikov, ampak se je opirala na nepopolno in neustrezno izdelano PVO (opomba: naročnik PVO je investitor);
 • ni upoštevala, da je Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uredba), temeljni prostorski predpis, na podlagi katerega se 3ros-jug umešča v prostor (opomba: za Uredbo je Evropska komisija (EK) že ugotovila, da je bila sprejeta v nasprotju z direktivami EU);
 • ni ugotavljala in pojasnila, ali so podatki o kakovosti zraka v Novem mestu skladni s podatki o njenih meritvah in ali niso že sedaj presežene vrednosti, ki so določene z Direktivo 2008/50 ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo;
 • ni priznala pravice do udeležbe v postopku prebivalcem, na katere bo vplivala dodatna onesnaženosti zraka z delci PM10, v že tako prekomerno onesnaženem Novem mestu in to predvsem pri stavbah, ki bodo neposredno izpostavljene gradbišču (npr. največja obremenitev je predvidena na območju navezav državne ceste na obstoječe cestno omrežje, kjer je predvidena rekonstrukcija obstoječih cest, med drugim tudi na Šmarješka cesta in Pod Trško goro). Investitor je namreč te vplive določil šele po javni razgrnitvi dokumentacije.

Sodišče je odločilo, da bo morala Agencija v ponovnem postopku:

 • ugotoviti in pojasniti, ali je bilo tožnikom v postopku sprejemanja prostorskega načrta (Uredbe) omogočeno, da vplivajo na lokacijo umestitve 3ros-jug v prostor (opomba: da te možnosti niso imeli, je ugotovila že Evropska komisija),
 • pojasniti, ali in kako je pri ugotavljanju vplivov gradnje hitre ceste Agencija upoštevala stališče EK, ki stopnjuje ukrepe glede zagotavljanja kakovosti zraka, ker EK meni, da obstoječi ukrepi v načrtih za kakovost zraka v naši državi, ne zadostujejo;
 • zahtevati od Dars d.d. predložitev ustrezno izdelane dokumentacije, na podlagi katere bo lahko opravila presojo vplivov na okolje,
 • tožnikom omogočiti, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev, t.j. o celotni dokumentaciji, na podlagi katere se izvaja presoja vplivov na okolje v tej zadevi, omogočiti, da predložijo dokaze in se do navedb in dokazov konkretno opredeliti.

Drugi odziv župana na naše odprto pismo

Odgovor župana MO NM, objavljen v DL z dne 9. 7. 2020

Na župana MO NM smo naslovili odprto pismo v zvezi z gradnjo 3ros-jug. Na naša vprašanja smo prejeli skop odgovor, zato smo na kabinet MO NM naslovili prošnjo za detajlnejša pojasnila. V Dolenjskem listu z dne 9. 7. 2020 je bil objavljen odgovor župana MO NM.

ODLOČBA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA: Študija prometa na odseku priključka Novo mesto v času gradnje 3. razvojne osi je okoljski podatek, ki je absolutno javen

V primeru načrtovane izgradnje 3ROS-jug gre za poseg z vplivi na okolje, zato pred Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) že več kot dve leti poteka postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. 

Znano je, da naj bi se z gradnjo tretje razvojne osi-jug (v nadaljevanju 3ROS-jug) v Novem mestu poseglo v obstoječi avtocestni priključek NM-vzhod, zaradi česar bo ta zaprt 4 leta. Za predmetno rešitev poteka 3ROS-jug ni bila izdelana nobena študija variant, ki bi vključevala presojo ustreznosti umestitve 3ROS-jug v mestni prostor s posegom v obstoječi priključek AC NM-vzhod (okoljski, prostorski, gradbeno-tehnični, ekonomski in prometni vidik).  Na  to zelo veliko pomanjkljivost prostorskega načrtovanja smo opozarjali predstavnike državne in lokalne oblasti že leta 2011, t.j. v času javne razgrnitve, za nas že takrat spornega, osnutka državnega prostorskega načrta.

Zaradi zaprtja priključka NM-vzhod bi bilo namreč treba za 4 leta vse delovne migracije in poti speljati čez preostali priključek (NM-zahod) in druge lokalne ceste. To pa bo z emisijami in hrupom nedvomno močno vplivalo na lokalno prebivalstvo. Kje bo potekal ves preusmerjeni promet? Kako se bo organiziralo življenje Novomeščanov? Kje, kdaj in koliko časa se pričakujejo zastoji? Kako bodo organizirane intervencijske poti (glede na širino obstoječih lokalnih cest)? Na ta in še druga vprašanja naj bi odgovorila Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek (v nadaljevanju Študija prometa), ki naj bi bila že recenzirana.

Investitor (Dars d.d.) je Študijo prometa predstavil zgolj nekaterim predstavnikom novomeškega gospodarstva, ostala javnost pa ni imela možnosti sodelovanja pri njeni predstavitvi. Tudi ARSO je v postopku presoje vplivov na okolje že februarja 2020 zahteval, da mu Dars d.d. v roku 8 dni predloži Študijo prometa, da bo lahko opravil presojo vplivov na okolje, vendar Dars d.d. tega še danes ne želi storiti.

To pa je sporno, ker je dne 12. 6. 2020 Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP), na svoji spletni strani objavil odločbo št. 090-72/2020/4 z dne 4. 6. 2020, s katero je odločil, da Študija prometa predstavlja okoljski podatek, ki je absolutno javen.

To pomeni, ne le, da bi morali biti izsledki študije prometa del Poročila o vplivih na okolje, ki je podlaga za izdajo okoljevarstvenega soglasja v postopku pred ARSO. Ampak bi morala biti Študija prometa že v maju 2019, skupaj s Poročilom o vplivih na okolje, gradivo javne razgrnitve. Tega pomembnega okoljskega in ekonomskega podatka pa nam investitor še vedno noče razkriti.

Zato je IP Dars-u z odločbo  naložil, da mora v roku 31 dni od prejema odločbe posredovati elektronsko obliko dokumenta »Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek«.

Študijo prometa bomo objavili na naši spletni strani, ko jo prejmemo.

Vlada v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 o tretji razvojni osi-jug

Vlada je dne 4. junija 2020 na 19. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V zvezi z 3ROS-jug izpostavljamo naslednje navedbe poročila (str. 57-58):

 1. Bistveni dosežki v obdobju poročanja: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa – projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana. Okoljevarstveno soglasje – javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, ustna obravnava s stranskimi udeleženci je bila izvedena v februarju 2020, javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno juliju 2019, interes je izrazilo 8 ponudnikov. Trenutno so  v teku so revizijski postopki. Usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi.
 2. Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju gradnje tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug) 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in vlaganje pritožb v zvezi s priznanjem statusa stranskega udeleženca (104 zahtev za vstop v postopek, 28 pritožb in 5 tožb). Projekt je bil večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a v letu 2019, vendar vidnega napredka ni zaznati. Zavržena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ker je ni bilo možno dopolniti z okoljevarstvenim soglasjem. OPOMBA CI 3ROS-jug: Gradbeno dovoljenje je bilo zavrženo, ker investitor še nima pridobljenih zemljišč za gradnjo, zato okoljevarstvenega soglasja še sploh ni bilo mogoče zahtevati. V pridobivanju so zemljišča v lasti MONM in izkaz javne koristi na zemljišču izven državnega prostorskega načrta. MZI pripravlja gradivo za obravnavo na VRS-ju v zvezi z izkazom javne koristi. OPOMBA CI 3ROS-jug: Vlada mora pred sprejetjem sklepa v zvezi z izkazom javne koristi le tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve bo morala vlada javnost obvestiti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora vlada zavzeti stališče in o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.
 3. Predvidene nadaljnje aktivnosti: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug), 1. in 2. etapa – pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v maju 2020 in nato oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na MOP. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in pridobitev manjkajočih zemljišč. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedena bo 2. stopnja javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del. 

V CI 3ROS-jug čakamo na vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, kjer bomo lahko (upamo, da tokrat res!) prvič po 10 letih, sodelovali v postopku v zvezi z državnim prostorskim načrtom za gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug).

PISNI ODZIV CIVILNE INICIATIVE 3ROS-JUG NA IZJAVO MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

V  Dolenjskem listu z dne 28. 5. 2020 je v prispevku »Problema ne bi smelo biti« minister Vizjak v zvezi z gradnjo 3ros-jug izjavil, da meni, da gre za problem, ki se v pravni državi ne bi smel zgoditi, ker je Uredba od državnem prostorskem načrtu že sprejeta, zato ni več časa za diskusijo o primernosti ali neprimernosti trase. Izjavil je tudi, da so sprejeli interventni zakon, ki omogoča investitorju hiter prehod iz postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Pohvalil pa se je še s tem, da so poskrbeli, da bodo »postopki bolj imuni na vlaganja pravnih sredstev nasprotnikov«.

V civilni iniciativi 3ros-jug smo se na izjavo ministra odzvali. Odziv je objavljen v Dolenjskem listu z dne 4. 6. 2020 in je na ogled TUKAJ.