ODLOČBA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA: Študija prometa na odseku priključka Novo mesto v času gradnje 3. razvojne osi je okoljski podatek, ki je absolutno javen

V primeru načrtovane izgradnje 3ROS-jug gre za poseg z vplivi na okolje, zato pred Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) že več kot dve leti poteka postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja. 

Znano je, da naj bi se z gradnjo tretje razvojne osi-jug (v nadaljevanju 3ROS-jug) v Novem mestu poseglo v obstoječi avtocestni priključek NM-vzhod, zaradi česar bo ta zaprt 4 leta. Za predmetno rešitev poteka 3ROS-jug ni bila izdelana nobena študija variant, ki bi vključevala presojo ustreznosti umestitve 3ROS-jug v mestni prostor s posegom v obstoječi priključek AC NM-vzhod (okoljski, prostorski, gradbeno-tehnični, ekonomski in prometni vidik).  Na  to zelo veliko pomanjkljivost prostorskega načrtovanja smo opozarjali predstavnike državne in lokalne oblasti že leta 2011, t.j. v času javne razgrnitve, za nas že takrat spornega, osnutka državnega prostorskega načrta.

Zaradi zaprtja priključka NM-vzhod bi bilo namreč treba za 4 leta vse delovne migracije in poti speljati čez preostali priključek (NM-zahod) in druge lokalne ceste. To pa bo z emisijami in hrupom nedvomno močno vplivalo na lokalno prebivalstvo. Kje bo potekal ves preusmerjeni promet? Kako se bo organiziralo življenje Novomeščanov? Kje, kdaj in koliko časa se pričakujejo zastoji? Kako bodo organizirane intervencijske poti (glede na širino obstoječih lokalnih cest)? Na ta in še druga vprašanja naj bi odgovorila Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek (v nadaljevanju Študija prometa), ki naj bi bila že recenzirana.

Investitor (Dars d.d.) je Študijo prometa predstavil zgolj nekaterim predstavnikom novomeškega gospodarstva, ostala javnost pa ni imela možnosti sodelovanja pri njeni predstavitvi. Tudi ARSO je v postopku presoje vplivov na okolje že februarja 2020 zahteval, da mu Dars d.d. v roku 8 dni predloži Študijo prometa, da bo lahko opravil presojo vplivov na okolje, vendar Dars d.d. tega še danes ne želi storiti.

To pa je sporno, ker je dne 12. 6. 2020 Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP), na svoji spletni strani objavil odločbo št. 090-72/2020/4 z dne 4. 6. 2020, s katero je odločil, da Študija prometa predstavlja okoljski podatek, ki je absolutno javen.

To pomeni, ne le, da bi morali biti izsledki študije prometa del Poročila o vplivih na okolje, ki je podlaga za izdajo okoljevarstvenega soglasja v postopku pred ARSO. Ampak bi morala biti Študija prometa že v maju 2019, skupaj s Poročilom o vplivih na okolje, gradivo javne razgrnitve. Tega pomembnega okoljskega in ekonomskega podatka pa nam investitor še vedno noče razkriti.

Zato je IP Dars-u z odločbo  naložil, da mora v roku 31 dni od prejema odločbe posredovati elektronsko obliko dokumenta »Študija prometa v času gradnje 3. razvojne osi jug na odseku od AC A2 Ljubljana – Obrežje priključek Novo mesto vzhod do priključka Osredek«.

Študijo prometa bomo objavili na naši spletni strani, ko jo prejmemo.

Vlada v Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 o tretji razvojni osi-jug

Vlada je dne 4. junija 2020 na 19. redni seji sprejela Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V zvezi z 3ROS-jug izpostavljamo naslednje navedbe poročila (str. 57-58):

  1. Bistveni dosežki v obdobju poročanja: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa – projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana. Okoljevarstveno soglasje – javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila večkrat dopolnjena, ustna obravnava s stranskimi udeleženci je bila izvedena v februarju 2020, javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno juliju 2019, interes je izrazilo 8 ponudnikov. Trenutno so  v teku so revizijski postopki. Usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi.
  2. Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju gradnje tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug) 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in vlaganje pritožb v zvezi s priznanjem statusa stranskega udeleženca (104 zahtev za vstop v postopek, 28 pritožb in 5 tožb). Projekt je bil večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a v letu 2019, vendar vidnega napredka ni zaznati. Zavržena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ker je ni bilo možno dopolniti z okoljevarstvenim soglasjem. OPOMBA CI 3ROS-jug: Gradbeno dovoljenje je bilo zavrženo, ker investitor še nima pridobljenih zemljišč za gradnjo, zato okoljevarstvenega soglasja še sploh ni bilo mogoče zahtevati. V pridobivanju so zemljišča v lasti MONM in izkaz javne koristi na zemljišču izven državnega prostorskega načrta. MZI pripravlja gradivo za obravnavo na VRS-ju v zvezi z izkazom javne koristi. OPOMBA CI 3ROS-jug: Vlada mora pred sprejetjem sklepa v zvezi z izkazom javne koristi le tega javno razgrniti najmanj za 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve bo morala vlada javnost obvestiti z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o katerih mora vlada zavzeti stališče in o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.
  3. Predvidene nadaljnje aktivnosti: Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug), 1. in 2. etapa – pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena v maju 2020 in nato oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na MOP. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja in pridobitev manjkajočih zemljišč. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedena bo 2. stopnja javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del. 

V CI 3ROS-jug čakamo na vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, kjer bomo lahko (upamo, da tokrat res!) prvič po 10 letih, sodelovali v postopku v zvezi z državnim prostorskim načrtom za gradnjo tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug).

PISNI ODZIV CIVILNE INICIATIVE 3ROS-JUG NA IZJAVO MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR

V  Dolenjskem listu z dne 28. 5. 2020 je v prispevku »Problema ne bi smelo biti« minister Vizjak v zvezi z gradnjo 3ros-jug izjavil, da meni, da gre za problem, ki se v pravni državi ne bi smel zgoditi, ker je Uredba od državnem prostorskem načrtu že sprejeta, zato ni več časa za diskusijo o primernosti ali neprimernosti trase. Izjavil je tudi, da so sprejeli interventni zakon, ki omogoča investitorju hiter prehod iz postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Pohvalil pa se je še s tem, da so poskrbeli, da bodo »postopki bolj imuni na vlaganja pravnih sredstev nasprotnikov«.

V civilni iniciativi 3ros-jug smo se na izjavo ministra odzvali. Odziv je objavljen v Dolenjskem listu z dne 4. 6. 2020 in je na ogled TUKAJ.